CARSİL®

VEM İlaç San ve Tic. Ltd. Şti. etken mad­de­si Sily­bum mari­anum mey­ve­si kuru ekst­re­si (deve dike­ni mey­ve­si kuru ekst­re­si) olan Car­si­l­’in 22.5 mg dra­je ve 90 mg sert kap­sül for­mu­nu tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. CAR­SİL® etken mad­de ola­rak deve dike­ni tohum­la­rın­dan ekst­re edi­len sili­ma­rin içe­ren tıb­bi bir ürün­dür. Sili­ma­rin, hasar gören kara­ci­ğer hüc­re­le­rin­de pro­te­in­le­ri ve fos­fo­li­pid sen­te­zi­ni akti­ve eder, hüc­re­sel memb­ran­la­rı sta­bi­li­ze eder ve ser­best radi­kal­le­re bağ­la­na­rak anti­ok­si­dan etki­si gös­te­rir. Alkol, teda­vi amaç­lı kul­la­nı­lan ilaç­lar, virüs enfek­si­yon­la­rı ve endüst­ri­yel kir­le­ti­ci­ler gibi fark­lı fak­tör­le­rin zarar­lı etki­le­rin­den kara­ci­ğer hüc­re­le­ri­nin korun­ma­sı­na ve kara­ci­ğer hüc­re hasa­rı duru­mun­da teda­vi­ye yardımcıdır.

CAR­SİL® kro­nik kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı­nın semp­tom­la­rı­nın gide­ril­me­sin­de ve hepa­tik siroz­da (kara­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nın ile­ri dere­ce­de kay­bı) teda­vi­ye yardımcıdır.

CARSİL®’in etkin mad­de­si­ne veya yar­dım­cı mad­de­le­rin­den her­han­gi biri­ne kar­şı aşı­rı duyar­lı­lı­ğı oldu­ğu bili­nen birey­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 12 yaşın altın­da­ki çocuk­lar­da kullanılmamalıdır.

Geniş Bil­gi İçin: Vem İlaç San ve Tic. Ltd. Şti. (0312) 427 43 5758

İlgili Haberler

Leave a Comment