Çare ektirmek değil, erken tanı

serdar-11

İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Der­ma­to­lo­ji Ana­bi­lim Dalı­’n­da bir süre­dir hiz­met ver­me­yen saç kli­ni­ği yeni­le­ne­rek yeni­den faali­ye­te gir­di. Kli­ni­ği bası­na tanı­tan Prof. Dr. Ser­ver Ser­da­roğ­lu, başın ön böl­ge­sin­de yak­la­şık 45 bin saç kökü bulun­du­ğu­nu, oysa eki­le­bi­len saç sayı­sı­nın 2 bin oldu­ğu­nu, saç eki­mi ile soru­nun bit­me­di­ği­ni hatır­la­ta­rak, Oysa erken tanı ile kel­li­ği büyük oran­da engel­le­yecek teda­vi­ler mev­cut” dedi. 

Prof. Dr. Ser­da­roğ­lu, Tam Gün Yasa­sı kap­sa­mın­da yapı­lan deği­şik­lik­ler sonu­cu orta­ya çıkan olum­suz­luk­lar nede­niy­le kapa­nan saç kli­ni­ği­nin, Pier­re Fab­re­’­nin des­te­ğiy­le yeni­le­ne­rek yeni­den orga­ni­ze edil­di­ği­ni anlat­tı. Ser­da­roğ­lu, 15 yıl­dır has­ta­la­ra ücret­siz hiz­met veren kli­ni­ğin bun­dan böy­le saç has­ta­lık­la­rı­nın yanı sıra koz­me­tik sorun­lar­la da ilgi­le­ne­ce­ği­ni söy­le­di. Saç ana­liz­le­ri, pata­lo­jik ince­le­me­ler­le doğ­ru tanı­nın konul­ma­sı­nın öne­mi­ne dik­kat çeken Ser­da­roğ­lu, Saç ektir­mek kesin çare değil. Oysa erken tanı saye­sin­de uygu­la­na­cak doğ­ru teda­vi­ler­le saç dökül­me­si­ni büyük oran­da dur­dur­mak müm­kün” dedi. Ser­da­roğ­lu saç sağ­lı­ğı ile ilgi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: Saç dökül­me­si bir semp­tom, bir has­ta­lık değil. Buna çok sayı­da durum ya da has­ta­lık sebep ola­bi­lir. Ezca­ne­ler­de çuval dolu­su ilaç var, insan­lar bun­la­rı kul­lan­dık­la­rın­da hem mad­di kayıp­lar, hem zaman kay­bı yaşı­yor­lar. Has­ta­la­rı ilk gören­ler ola­rak ecza­cı­la­ra ve kuaför­le­re çok önem­li görev­ler düşü­yor. Erken dönem­de bir der­ma­to­lo­ğa ula­şan has­ta­lar zaman kay­bet­me­ye­cek­tir. Tanı ne kadar erken konu­lur­sa saçı kur­tar­ma şan­sı o kadar arta­cak­tır.” Ser­da­roğ­lu, saç­la ilgi­li önem­li bil­gi­ler de paylaştı. 

Saç dökül­me­si ne zaman bir has­ta­lık ola­rak kabul edilir?

Saç dökül­me­si 3 aydan faz­la sürüyorsa,

Saç­lar bir tutam halin­de çekil­di­ğin­de her alan­dan 5 veya daha faz­la sayı­da saç eli­mi­ze geliyorsa,

Saç ayır­ma çiz­gi­le­rin­de, özel­lik­le orta alan­da­ki çiz­gi­ler­de diğer alan­la­ra göre geniş­le­me varsa,

Saç sey­rel­miş, hacim ola­rak azalmışsa,

Saç­lı deri­de yuvar­lak boş­luk­lar oluşmuşsa,

Yuvar­lak boş­luk­lar­la bir­lik­te deri­de incel­me ve kıza­rık­lık varsa.

Saç ve saç­lı deri has­ta­lık­la­rı­na yol açan neden­ler nelerdir? 

Kıl yapı­sı bozuk­luk­la­rı (Çoğu zaman doğumsaldır),

Sis­te­mik has­ta­lık­lar (Tiro­id, hor­mo­nal has­ta­lık­lar, diya­bet gibi kro­nik hastalıklar),

İnf­eks­iy­onl­ar,

Gene­tik faktörler,

Trav­ma­lar,

Bes­len­me bozuklukları,

İlaçl­ar,

Psi­ko­lo­jik faktörler.

2007-12-06 LRP KER 5  0059

Tanı:

Has­ta­nın ayrın­tı­lı sorgulanması,

Saçın mik­ros­ko­pik analizi,

Saç­lı deri­nin his­to­lo­jik incelenmesi.

Saç sorun­la­rı­na vita­min kul­la­nı­mı­nın da sebep ola­bil­di­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Ser­da­roğ­lu özel­lik­le teda­vi ama­cıy­la yük­sek doz­da kul­la­nı­lan A vita­mi­nin saç kay­bı­na yol açtı­ğı­na dik­kat çekti.

Saç­la ilgi­li bilinmeyenler

Bir insa­nın başın­da mak­si­mum 150 bin adet saç teli var. 

Saçın bir büyü­me fazı/döngüsü var. Orta­la­ma 2 ila 6 yıl ara­sı sürü­yor.. Geri­le­me döne­mi 2 ila 4 haf­ta, din­len­me döne­mi ise bir­kaç ay sürü­yor. Saç ömür boyu uzamaz. 

Bir saçın orta­la­ma ayda 1 cm, yıl­da 12 cm uza­ya­ca­ğı­nı var­sa­yar­sak 6 yıl­da mükem­mel gene­ti­ğe sahip bir insa­nın en faz­la 1 met­re uzun­luk­ta saçı ola­bi­lir. Rapun­zel ger­çek­ten bir masal. 

Orta­la­ma bir insa­nın saçı en faz­la 25 kez yeni­le­nir. Bu yüz­den en faz­la 150 yaşı­na kadar saçı­mız olabilir. 

Gün­de orta­la­ma 80 ila 100 adet saç isti­ra­ha­te geçer. 

Gün­de 120 ade­de kadar saçın dökül-mesi nor­mal kabul edi­li­yor.

İlgili Haberler

Leave a Comment