Canlıdan karaciğer naklinde dünya birincisiyiz

GÜN­CEL / OCAK 2016

Türkiye’de, Sağ­lık Bakanlığı’nın son veri­le­ri­ne göre şu anda kayıt­lı olan 2 bin 200 kişi kara­ci­ğer nak­li olma­yı bek­li­yor. Ancak bu sayı­nın 8 bin ila 10 bin kişi oldu­ğu tah­min edi­li­yor. Son 1314 yıla bakıl­dı­ğın­da ise ülke­miz­de organ nak­li konu­sun­da önem­li geliş­me­ler yaşa­nı­yor. Yıl­da top­lam 4 bin 500 civa­rın­da ger­çek­leş­ti­ri­len nakil­le­rin 1.200’ünü kara­ci­ğer nakil­le­ri oluş­tu­ru­yor. Ancak organ bağı­şı­nın yeter­li düzey­de olma­ma­sı nede­niy­le bu nakil­le­rin %80’i can­lı veri­ci­den yapılıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment