Çağla Kalyoncu Altın, MSD Türkiye, Ukrayna ve CIS bölgelerinden sorumlu Hukuk ve Uyum Direktörü oldu

MSD­’­de GCC Böl­ge­si Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, MSD­’­nin Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak atandı.

Çağ­la Kal­yon­cu Altın

130 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunan, yaşam için keş­fe­den MSD, sek­tör­de­ki orga­ni­zas­yo­nel gücü­nü artır­mak üze­re yeni bir ata­ma gerçekleştirdi.
Başa­rı­lı çalış­ma­la­rı, güç­lü dene­yi­mi ve sağ­lık alan­da­ki huku­ki uzman­lı­ğıy­la MSD­’­nin geli­şi­mi­ne değer katan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, 1 Ağus­tos 2022 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak göre­vi­ne baş­la­dı. MSD­’­ye Nisan 2020’de Tür­ki­ye Hukuk & Uyum Direk­tö­rü ola­rak katı­lan Altın, son­ra­sın­da Kuzey Afri­ka ve GCC Böl­ge­le­rin­de Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak göre­vi­ni sür­dür­dü. Altın, yapı­lan yeni ata­ma kap­sa­mın­da MSD­’­nin Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak çalış­ma­la­rı­na devam edecek.

Çağ­la Kal­yon­cu Altın kimdir?
Çağ­la Kal­yon­cu Altın, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk bölü­mün­den mezun olup İst­anb­ul Bil­gi Üni­ver­si­te­si­’n­den Eko­no­mi Huku­ku Yük­sek Lisan­sı­’­nı tamam­la­dı. MSD­’­ye katıl­ma­dan önce John­son & John­son Medi­kal Cihaz­la­r­’­da Kıdem­li Hukuk Müşa­vi­ri ola­rak çalı­şan Altın, önce­sin­de de 3M, Peugot, Tofaş ve Kraft Foods gibi pek çok şir­ket­te kurum içi hukuk danış­ma­nı ola­rak görev aldı.

MSD kari­ye­ri­ne Nisan 2020’de Tür­ki­ye Hukuk & Uyum Direk­tö­rü ola­rak baş­la­yan Altın, son­ra­sın­da Kuzey Afri­ka ve GCC Böl­ge­le­rin­de Hukuk ve Uyum Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ni sürdürdü.

İlg­ili Kişi:
Duy­gu Aksoy / Mar­ji­nal Por­ter Novel­li / 0530 177 03 99 / duygua@marjinal.com.tr
 
MSD Hak­kın­da
MSD ola­rak, 130 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunu­yor, yaşam için keş­fe­di­yo­ruz. MSD, mer­ke­zi Keni­l­worth, N.J., ABD­’­de bulu­nan Merck & Co., Inc.‘in tica­ri adı­dır. MSD, sağ­lı­ğa eri­şi­mi artır­ma­ya yöne­lik karar­lı­lı­ğı­nı, geliş­miş kural, prog­ram ve iş bir­lik­le­ri uygu­la­ma­la­rı ile orta­ya koy­mak­ta­dır. Günü­müz­de MSD, Dün­ya­da ilk sıra­da yer alan Ar-Ge odak­lı biyo­far­ma­sö­tik şir­ket olma­yı amaç­la­ya­rak Kan­ser, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, HIV gibi has­ta­lık­lar, aşı­lar ve hay­van sağ­lı­ğı çalış­ma­la­rı­nı içe­ren, insan­la­rın ve hay­van­la­rın hayat­la­rı­nı teh­dit eden has­ta­lık­la­rı önle­mek ve teda­vi etmek için araş­tır­ma­lar­da ön plan­da olma­ya devam edi­yor. Daha faz­la bil­gi için www.msd.com.tr adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir ve Twit­ter, Face­bo­ok, Ins­tag­ram, Lin­ke­dIn ve Youtu­be üze­rin­den bize erişebilirsiniz.

İlgili Haberler