By pass olanlar cinsel aktiviteden korkmamalı

Doç. Dr. Murat Turfan
Doç. Dr. Murat Turfan

GÜN­CEL / MART 2016

Has­ta­lı­ğı dok­to­ru tara­fın­dan yakın­dan takip edi­len ve şid­det­li yakın­ma­la­rı olma­yan has­ta­lar­da cin­sel akti­vi­te, kalp kri­zi ris­ki­ni gün­lük hayat­ta­ki çoğu akti­vi­te­den daha faz­la artır­mı­yor. Medi­cal Park Gazi­os­man­pa­şa Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Murat Tur­fan, koro­ner by pass ame­li­ya­tı son­ra­sı has­ta­nın göğüs duva­rın­da­ki yara yeri tam ola­rak iyi­leş­tiy­se, dok­tor ona­yıy­la altı ile sekiz haf­ta için­de cin­sel akti­vi­te­ye dönü­le­bi­le­ce­ği­ni söylüyor.

Doç. Dr. Murat Tur­fan kalp has­ta­lı­ğı olan birey­ler­de­ki cin­sel akti­vi­te ile ilgi­li şu bil­gi­le­ri verdi:

İKİ KAT MER­Dİ­V­EN ÇIK­MA İLE EŞDEĞER

Kalp has­ta­lı­ğı olan birey­ler­de­ki cin­sel akti­vi­te ile ilgi­li ana mese­le, has­ta­nın güven­li­ği­dir. Çoğu has­ta cin­sel akti­vi­te sıra­sın­da kalp kri­zi geçi­re­ce­ğin­den endi­şe eder. Hal­bu­ki aslın­da teda­vi­si dok­to­ru tara­fın­dan düzen­len­miş ve şid­det­li yakın­ma­la­rı olma­yan bir has­ta­da cin­sel akti­vi­te sıra­sın­da kalp kri­zi ris­kin­de­ki artış son dere­ce müte­va­zi­dir. Has­ta­nın top­lam ris­ki için­de olduk­ça düşük bir yer tutar.

Cin­sel akti­vi­te fizik­sel ola­rak; iki kat mer­di­ven çık­ma, yürü­yüş, hafif ev işle­ri yap­may­la eş değer­dir. İlave ola­rak ris­ki art­tı­ran endi­şe, kor­ku ve yaban­cı part­ner gibi fak­tör­ler, kişi­den kişi­ye göre değişir.

KİML­ER CİNS­EL AKTİ­V­ED­EN UZAK DURMALI?

Az sayı­da has­ta için cin­sel akti­vi­te ger­çek­ten bir teh­dit ola­bi­lir. Aşa­ğı­da yazı­lı durum­lar­da, bel­li bir süre cin­sel akti­vi­te­den uzak dur­ma­nız gerekebilir:

Karar­sız angi­na: Önce­den var olan göğüs ağrı­sı­nın sık­laş­ma­sı ya da şid­det­len­me­si ya da isti­ra­hat­te orta­ya çıkması

Yeni baş­la­yan göğüs ağrısı

Kont­rol altın­da olma­yan hipertansiyon

İleri dere­ce­de kalp yet­mez­li­ği; isti­ra­hat­te ve mini­mal efor­la dahi nefes dar­lı­ğı olması

Son bir haf­ta için­de kalp kri­zi geçir­miş olmak

Bazı ritm prob­lem­le­ri, özel­lik­le kal­bin karın­cık böl­ge­sin­den kaynaklananlar

Şid­det­li yakın­ma­sı olan kapak hastaları

İlgili Haberler

Leave a Comment