Büyük tehlike: Göçmenlere tüberküloz ve AIDS tedavisi verilmiyor !

Ülke­miz­de bulu­nan göç­men­le­rin sağ­lık sorun­la­rı ile ilgi­li kalı­cı ve geçer­li bir poli­ti­ka oluş­tu­rul­ma­dı­ğı­na dik­kat çeken Türk Toraks Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu üye­si Prof. Dr. Zeki Kılı­ças­lan, mev­cut Ana­ya­sa ve yasa­la­ra göre bu kişi­le­rin birin­ci basa­mak ve acil sağ­lık hiz­met­le­rin­den ücret­siz ola­rak yarar­la­na­bi­le­ce­ği­ni, ancak uygu­la­ma­da bunun çoğu zaman müm­kün olma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Aile hekim­le­ri­nin göç­men­le­ri ek yük” ola­rak gör­dü­ğü eleş­ti­ri­sin­de bulu­nan Kılı­çars­lan, özel­lik­le çocuk­lar ara­sın­da aşı yapıl­ma­yan­la­rın önem­li bir sağ­lık soru­nu oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bulun­du. Has­ta­ne­ler­de ise Suri­ye­li ve Irak­lı göç­men­le­re yeşil kart­lı muame­le­si yapıl­dı­ğı­nı, ancak diğer ülke­ler­den gelen­le­ri sağ­lık turiz­mi kap­sa­mın­da değer­len­di­re­rek SGK­’­sız vatan­daş­lar­dan iste­nen ücre­tin 35 mis­li para­lar isten­di­ği­ni belir­ten Kılı­çars­lan, bu duru­mun özel­lik­le tüber­kü­loz ve HIV/AIDS has­ta­la­rı söz konu­su oldu­ğun­da büyük bir teh­dit oluş­tur­du­ğu­nu kay­det­ti. Kılı­çars­lan, teda­vi edil­me­yen bir­çok direnç­li tüber­kü­loz ve AIDS has­ta­sı göç­me­nin ülke­miz­de ölü­mü bek­le­di­ği­ni, bu konu­da mut­la­ka önlem alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­di.

İlgili Haberler

Leave a Comment