Büyük kırmızı ada: Madagaskar

Layout 1mada-05TEM­MUZ 2016

Afri­ka kıta­sı­na bağ­lı bir ada ülke olan Mada­gas­kar Cum­hu­ri­ye­ti”, Hint Okyanusu’nun batı kıs­mın­da yer almaktadır. 

587.295 km² yüz ölçü­mü ile dün­ya­nın 4. büyük ada­sı olan Madagaskar’ın, baş­ken­ti Antananarivo’dur.

Mar­co Polo’nun anı­la­rın­da Mada­ge­is­car” ola­rak bah­set­ti­ği ada­nın ismi­ni, Portekiz’li kaşif Diogo Dias, 1500’de Sao Louren­ço” ola­rak değiştirdi. 

Ancak, Polo’nun kul­lan­dı­ğı isim daha faz­la benim­se­ne­rek röne­sans döne­mi hari­ta­la­rın­da kullanıldı.

Mada­gas­kar yak­la­şık 88 mil­yon yıl önce Gondvana’nın par­ça­lan­ma­sıy­la Hindistan’dan ayrıldı. 

Madagaskar’daki bit­ki ve hay­van tür­le­ri­nin yüz­de 90’ı dün­ya­nın hiç­bir yerin­de bulunmamaktadır. 

mada-02

4.828 km’lik bir kıyı şeri­di­ne sahip Mada­gas­kar, yük­sek yay­la­la­rın hakim oldu­ğu bir ülke­dir ve verim­siz­li­ğin bir sim­ge­si olan kır­mı­zı top­rak­lar nede­niy­le büyük kır­mı­zı ada” ola­rak da anılır.

mada-01

Dün­ya üze­rin­de insan­lar tara­fın­dan yer­le­şi­len en son böl­ge­ler­den biri ola­rak kabul edi­len ada­ya, ilk insan var­lı­ğı­nın tah­min­le­re göre M.Ö. 350’de Afrika’nın doğu­sun­dan, güney­do­ğu Asya’dan ve Ortadoğu’dan geldiğidir. 

mada-03

Nüfu­sun art­ma­sıy­la Saka­la­va­lar, Meri­na­lar ile Bet­si­le­olar tara­fın­dan kral­lık­lar kuru­lan, coğ­ra­fi konu­mu gere­ği fark­lı iklim­ler yaşa­na­bi­len Madagaskar’da yüz­de 61.3’ü 024 yaş ara­lı­ğın­da 23.201.926 kişi yaşamaktadır.

Yarı baş­kan­lık sis­te­mi ile tem­si­lî demok­ra­tik cum­hu­ri­yet olan Mada­gas­kar, 26 Hazi­ran 1960’da bağım­sız­lı­ğı­na kavuştu. 

mada-04
Önem­li ihra­cat ürün­le­ri­ni kakao, vanil­ya, kabuk­lu deniz ürün­le­ri, şeker, pamuk­lu kumaş, giyim, kro­mit ve pet­rol ürün­le­ri olan ülke­nin kişi başı mil­li geli­ri 400 dolar civarındadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment