Burundan Göz Tümörü Ameliyatı Yapılıyor

DÜN­YA­GÖZ Has­ta­ne­ler Gru­bu tara­fın­dan bu yıl ilk kez düzen­le­nen Söz Gözün Uzman­la­rın­da’ ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yu­mu, nöro­of­tal­mo­lo­ji ve okü­lop­las­ti ala­nın­da dün­ya­nın ve Türkiye’nin en iyi hekim­le­ri­ni bira­ra­ya getirdi.

Göz teda­vi­le­rin­de son bilim­sel geliş­me­le­rin masa­ya yatı­rıl­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yum­da sinir has­ta­lık­la­rı­nın göz­de­ki belir­ti­le­ri, koz­me­tik kapak cer­ra­hi­sin­de son teda­vi yön­tem­le­ri, göz kan­ser­le­ri ve tümör­ler çift görme gibi pek çok konu­da ilgi çeki­ci geliş­me­ler pay­la­şıl­dı. 78 Ocak tarih­le­rin­de düzen­le­nen semi­ne­re dam­ga vura­cak konu­lar­dan biri burun­dan yapı­lan göz ame­li­yat­la­rı oldu.

Amerika’daki Will Eyes Hospital’de görev yapan Prof. Dr. Jurij Bilyk tara­fın­dan anla­tı­lan teda­vi­de yön­te­min­de göz ame­li­yat­la­rı endos­ko­pik cer­ra­hi ile burun­dan giri­le­rek yapılacak.

Prof. Dr. Bilyk, eski­den beyin açı­la­rak yapı­lan göz tümö­rü göz kan­se­ri ame­li­yat­la­rı­nın artık endos­ko­pik yön­tem­le bey­ne hasar ver­me­den burun­dan giri­le­rek yapı­la­bil­di­ği­ni aktar­dı. Lapa­ros­ko­pik cer­ra­hi­nin göz tümör­le­ri­nin temiz­len­me­sin­de uygun bir tek­nik oldu­ğu­nu ve bunun has­ta­nın yaşam kali­te­si­ni etki­le­me­ye­ce­ği­ni ifa­de eden Prof.Dr. Bilyk, gözün arka kıs­mın­da beyin için­de­ki bağ­lan­tı nok­ta­sın­da görü­len len­fo­ma kan­ser türün­de bugü­ne kadar % 90 ora­nın­da olan ölüm ora­nı­nın geliş­ti­ri­len yeni ilaç­lar­la % 10’a geri­le­til­di­ği­ni de kaydetti.

 

Hare­ket­li Göz Protezleri

Wills Eye Hospital’dan Prof Dr. Ser­gott, Mic­hi­gan Sta­te University’den Prof Dr. Eggen­ber­ger ve Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden Prof Dr. Tülay Kansu’nun nöro oftal­mo­lo­ji ala­nın­da teda­vi­le­ri ve en yeni geliş­me­le­ri aktar­dı­ğı sem­poz­yum­da; Dün­ya­göz Has­ta­ne­ler Grubu’ndan Prof. Dr. Akın Banaz, göz
tümör­le­ri, göz pro­tez­le­ri ve kapak cer­ra­hi­si konu­sun­da bil­gi ver­di. Op. Dr. Levent Akçay çocuk ve yetiş­kin­ler­de göz yaşı kanal tıka­nık­lık­la­rı has­ta­lık­la­rı­nı ele alır­ken Op. Dr. Umur Kaya­ba­şı orga­nik olma­yan gör­me kayıp­la­rı konu­sun­da detay­lı açık­la­ma­lar yaptı.

İlgili Haberler

Leave a Comment