Burunda Piezo estetiği

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Burun este­ti­ğin­de kul­la­nı­lan kla­sik oste­oto­mi (kemik kes­me) yön­tem­le­rin­de çekiç ve kes­ki ile düz­gün hat­tı oluş­tur­mak hemen hemen imkan­sız­dır. Piezo cer­ra­hi ile yapı­lan burun este­tik ame­li­yat­la­rın­da, kemik­ler iste­ni­len açı­lar­da ve düz­gün ola­rak şekil­len­di­ri­le­bi­li­yor ve bunun sonu­cun­da daha zarif, doğal, ince ve foto­je­nik bir sonuç elde edi­li­yor” diyen Kulak Burun Boğaz Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Op. Dr. Cev­det Murat Aka­gün, şun­la­rı anlat­tı: Piezo cer­ra­hi­si ya da ult­ra­so­nik kemik şekil­len­dir­me yön­te­mi ola­rak bili­nen bu yön­tem, cer­ra­hi tek­nik ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Piezo, elekt­rik özel­lik gös­te­ren mal­ze­me­le­rin; elekt­rik ener­ji­si­ni, meka­nik ener­ji­ye ve meka­nik ener­ji­yi de elekt­rik ener­ji­si­ne dönüş­tür­me­si esa­sı­na dayan­mak­ta­dır ve ult­ra­so­nik dal­ga­la­rı üret­me­de kul­la­nı­lan en önem­li pren­sip­ler­den biri­dir. Bu yön­tem­le ame­li­yat son­ra­sı şiş­lik­ler diğer tör­pü yön­tem­le­ri­ne göre daha az olmak­ta, morar­ma olma­mak­ta, has­ta sos­yal yaşan­tı­sı­na daha erken dönmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment