Burun estetiğinde Türk yöntemi

Prof. Dr. Erdem Tezel

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Este­tik Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Ana­bi­lim Dalı öğre­tim üye­si Prof. Dr. Erdem Tezel’in bir veya bir­den çok burun ame­li­ya­tı geçir­miş ama iste­ni­len sonu­ca ula­şı­la­ma­mış veya başa­rı­sız olmuş burun­lar­da geliş­tir­di­ği yeni yön­tem bu has­ta­la­ra umut oldu. Ulus­la­ra­ra­sı yayın­la­nan en pres­tij­li bilim­sel der­gi­ler­den Annals of Plas­tic Surgery”nin Eylül 2016 sayı­sın­da bası­lan maka­le ile Prof. Dr. Tezel tara­fın­dan ona­rıl­ma­sı zor burun­la­ra yeni bir bakış açı­sı geti­ri­li­yor ve yeni bir yön­tem tanım­la­nı­yor. Burun ucu­nu ayak­ta tutan en sağ­lam doku­nun, çadı­rın dire­ği, bur­nun orta bölü­mün­de bulu­nan sep­tum kıkır­da­ğı oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Tezel şöy­le devam etti: Bu kıkır­dak devi­as­yon’ ve hava­yo­lu tuka­nık­lı­ğı­na neden olan kıkır­dak ola­rak bili­nir ve iki burun deli­ği­ni bir­bi­rin­den ayı­rır. Eski yön­tem­de bur­nu kal­dır­mak ve kısalt­mak için veya eğri­li­ği gider­mek için bu kıkır­da­ğın uç kıs­mı kesi­lip atı­lır ve uç des­tek­siz kalın­ca düşer, yuka­rı­da say­dı­ğı­mız sorun­lar orta­ya çıkar. Biz yeni yön­tem­de bur­nun uç bölü­mün­de­ki bu des­te­ği yine bur­nun için­den aldı­ğı­mız kıkır­da­ğı bura­ya (bir puzz­le gibi otu­ra­cak şekil­de biçim­len­di­rip) ekli­yo­ruz. Bunu yapar­ken bur­nun dışın­dan hiç kesi yap­mı­yo­ruz. Önce­den burun ucu açıl­mış yani delik­ler ara­sın­da­ki deri kesi­le­rek yapıl­mış olsa bile biz dışa­rı­dan kes­me­den bur­nu ona­rı­yo­ruz. Has­ta­la­rın çoğun­da kemi­ğe bile müda­ha­le etme­den sorun­lar gide­ri­li­yor. Bu yön­tem­le hava yolu­nun ana giri­şi; bura­da­ki burun val­fi açı­lı­yor ve has­ta­lar rahat nefes alı­yor. Böy­le­ce daha önce kötü tec­rü­be yaşa­mış başa­rı­sız­lık­la sonuç­lan­mış burun­lar, hat­ta bir­kaç kez ame­li­yat edil­miş has­ta­lar doğal, sağ­lam este­tik ve fonk­si­yo­nel bur­na kavu­şu­yor­lar. Çün­kü bura­da soru­nun time­li­ne ini­li­yor. Bur­nu bir mima­ri yapı ola­rak düşü­nür­sek taşı­yı­cı kolon güç­len­di­ri­li­yor ve kiriş­ler­le bağ­lan­tı­sı yapılıyor. ”

İlgili Haberler

Leave a Comment