Burda Bebek’e yeni genel müdür

Burak Özbaşoğlu
Burak Özba­şoğ­lu

HAZİ­R­AN 2016

Burak Özba­şoğ­lu, Wee Baby mar­ka­sı­nı bün­ye­sin­de barın­dı­ran ve Türkiye’de kök­lü bir geç­mi­şe sahip olan Bur­da Bebek’in yeni Genel Müdü­rü oldu. Özba­şoğ­lu, Tar­sus Ame­ri­kan Kole­ji ve Bil­kent Üni­ver­si­te­si eko­no­mi bölü­mü­nü bitir­dik­ten son­ra Amerika’da mas­ter eği­ti­mi­ni tamam­la­dı. İş haya­tı­na Unilever’de satış tem­sil­ci­si ve kate­go­ri yöne­ti­ci­si ola­rak baş­la­yan Özba­şoğ­lu sıra­sıy­la Nest­le, Abdi İbr­ah­im ve Merck’de üst düzey yöne­ti­ci ola­rak görev aldı. Burak Özba­şoğ­lu son ola­rak G2M Gıda Dağı­tım Şir­ke­tin­de Genel Müdür ola­rak görev yapmıştı.

İlgili Haberler

Leave a Comment