Bulaşıcı bilgiden kurtulun

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Yan­lış Bil­gi Bula­şı­cı­dır’’ pro­je­si kap­sa­mın­da yapı­lan araş­tır­ma­lar önem­li bir top­lum­sal sağ­lık soru­nu olan Hepa­tit C has­ta­lı­ğı konu­sun­da yan­lış bili­nen­le­ri orta­ya koy­du. Bu doğ­rul­tu­da hekim­le­re yöne­lik yapı­lan araş­tır­ma­nın sonu­cun­da branş dışı alan­lar­da görev yapan sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın Hepa­tit C konu­sun­da yeter­siz bil­gi­ye sahip oldu­ğu belir­len­di. 28 Tem­muz Dün­ya Hepa­tit Günü’nde yayı­na baş­la­yan Hepa­tit C Bil­gi­len­dir­me Modü­lü” ile aile heki­mi, nef­ro­log, diş heki­mi, dahi­li­ye uzma­nı gibi hepa­tit C has­ta­la­rıy­la kar­şı­la­şan fakat has­ta­lık­la ilgi­li teda­vi ver­me­yen hekim gru­bu­nun eksik bil­gi­len­dir­me sonu­cu olu­şan önyar­gı­la­rı­nın ve yan­lış algı­la­rı­nın düzel­til­me­si amaç­la­nı­yor. Modü­le hepatitc.net site­sin­den ula­şı­la­bi­li­yor. Hepa­tit C, önem­li bir top­lum sağ­lı­ğı soru­nu olma­sı­nın yanın­da, has­ta­lık hak­kın­da­ki yan­lış ve eksik bil­gi önem­li bir dam­ga­lan­ma / dış­lan­ma (stig­ma­ti­zas­yon) nede­ni­dir. Yan­lış algı­lar sebe­biy­le olu­şan dam­ga­lan­ma, has­ta­la­rın sos­yal ve iş yaşam­la­rı­nı cid­di biçim­de etki­le­mek­te, kimi zaman sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­rin­den des­tek alma konu­sun­da da sıkın­tı­lar yaşan­ma­sı­na neden olmak­ta­dır. Oysa, hepa­tit C ile ilgi­li top­lum­da­ki yan­lış bil­gi, çoğun­luk­la kan yoluy­la bula­şan hepa­tit C’den daha bulaşıcıdır. 

Viral Hepa­tit­le Sava­şım Der­ne­ği, Türk Kara­ci­ğer Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği, Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği, Tür­ki­ye Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzman­lık Der­ne­ği, Hepa­to Bilio Pank­re­ato­lo­ji Der­ne­ği, Türk Kara­ci­ğer Vak­fı, Türk Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ve İnf­eks­iy­on Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği ve Hep­ya­şam – Hepa­tit­le Yaşam Has­ta ve Has­ta Yakın­la­rı Top­lum­sal Bil­gi­len­dir­me, Daya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Derneği’nin katı­lı­mı, glo­bal biyo­far­ma şir­ke­ti AbbVie’nin kat­kı­la­rı ile geç­ti­ği­miz yıl kuru­lan ‘’Yan­lış Bil­gi Bula­şı­cı­dır’’ çalış­ma gru­bu, hepa­tit C has­ta­lı­ğı konu­sun­da top­lum­da, has­ta­lar­da, has­ta yakın­la­rın­da ve sağ­lık çalı­şan­la­rı ara­sın­da far­kın­da­lık yarat­ma­yı, hepa­tit C ile ilgi­li eksik bil­gi­len­dir­me sonu­cu olu­şan önyar­gı­la­rın ve yan­lış algı­la­rın düzel­til­me­si yoluy­la has­ta dam­ga­lan­ma­sı­nın / dış­lan­ma­sı­nın (stig­ma­ti­zas­yon) önlen­me­si­ne des­tek olma­yı amaçlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment