Bu yaz cilt hastalıkları arttı

Dr. Metin Oğuz
Dr. Metin Oğuz

CİLT / AĞUS­TOS 2016

Özel­lik­le yaz ayla­rın­da artış gös­te­ren cilt prob­lem­le­ri nede­niy­le cil­di­ye polik­li­nik­le­ri olduk­ça yoğun bir mesai har­cı­yor. Tür­ki­ye Has­ta­ne­si Cil­di­ye Polik­li­ni­ği uzman­la­rın­dan Dr. Metin Oğuz, her yıl sıca­ğa bağ­lı cilt has­ta­lık­la­rı­na rast­la­dık­la­rı­nı ama bu yıl ken­di­le­ri­ne baş­vu­ran has­ta sayı­sın­da önem­li bir artış oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Özel­lik­le yaş­lı­la­rın ve çocuk­la­rın şikâ­yet­le­ri­nin art­tı­ğı­nı ifa­de eden Oğuz, sıca­ğın sebep oldu­ğu has­ta­lık­lar hak­kın­da bil­gi­ler vere­rek bun­lar­dan korun­ma yol­la­rı­nı anlattı. 

İSİL­İK PROB­LEM­LE­Rİ ARTTI

En sık rast­la­nan şikâ­yet­ler, direkt sıca­ğa bağ­lı ola­rak orta­ya çıkan mili­ar­ya deni­len isi­lik­ler­dir. İki yaş altı çocuk­lar ile yaş­lı, kilo­lu ve meno­poz­lu bayan­lar­da olduk­ça sık görü­lür. Sıca­ğın etki­si ile ter­le­me­nin art­ma­sı ve tıka­lı ter bez­le­ri için­de terin biri­kip deri içi­ne kaç­ma­sı kıza­rık­lık, kaşın­tı ve yan­ma­ya neden olur. Derin tıka­nık­lık­lar­da sivil­ce gibi büyük kabar­tı­lar olu­şa­bi­lir. Sık yıkan­ma ve hafif lif­len­me ter bezi delik­le­ri­ni aça­rak rahat­la­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­lir. Yay­gın vaka­lar­da anti­bi­yo­tik teda­vi­si­ne gerek duyu­la­bi­lir. Kesin çözüm ve rahat­la­ma ancak hava­la­rın serin­le­me­si ile olur. Nem de bu rahat­sız­lık­la­rı art­tı­rı­cı bir faktördür. 

MAN­TAR VAKA­LA­RI­NA DİKKAT

İnt­ert­ir­ir­igo denen pişik­ler, nem ve hava­sız­lık­tan bak­te­ri ve man­tar­la­rın üre­me­si ve deri­yi tah­riş etme­sin­den kay­nak­la­nır. Kıza­rık­lık, dökün­tü, kaşın­tı, yan­ma, daha ile­ri vaka­lar­da soyul­ma görü­lür. Teda­vi edil­mez­se kıv­rım yer­le­ri­ni aşıp yayıl­ma­ya baş­lar. Çok rahat­sız­lık veren bir durum­dur. Aşı­rı kilo­lu ve faz­la ter­le­yen kişi­ler­de daha sık ve şid­det­li olur. Bu rahat­sız­lık­lar, man­tar ve egza­ma ilaç­la­rı­nın kom­bi­nas­yo­nu ve gere­kir­se duru­ma göre ağız­dan man­tar ya da anti­bi­yo­tik ilaç­la­rı ile teda­vi edil­mek zorun­da kalınır. 

Diğer yüzey­sel man­tar enfek­si­yon­la­rı, cilt enfek­si­yon­la­rı ve egza­ma­lar da sıcak ve nem­li zaman­lar­da daha da artar. Güne­şin vücut diren­ci­ni azalt­ma­sı sonu­cu dudak­lar­da uçuk ve zona has­ta­lık­la­rı daha sık görü­lür. Şeker has­ta­la­rı diğer tüm has­ta­lık­la­ra daha faz­la yaka­lan­dık­la­rı gibi tüm cilt has­ta­lık­la­rı­na da daha yat­kın­dır­lar ve yaz ayla­rın­da bu oran çok artar.

cilt-hastaliklari-cesitleri-750x480

Yaşa­nan sıkın­tı­nın temel sebe­bi ıslak­lık ve ısı­nın bir­lik­te etki­si­dir. Güneş­ten gelen UV ışın­la­rı nede­niy­le insan vücu­du­nun diren­ci aza­lır. Bu dönem­ler­de has­ta­lık­la­ra daha yat­kın bir durum söz konu­su oldu­ğu için bazı ted­bir­ler alınmalıdır.

Bu tip şikâ­yet­le­ri olan kişi­ler, çalış­tı­ğı ya da kal­dı­ğı orta­mın serin olma­sı­na mut­la­ka dik­kat etme­li­dir. Kli­ma, ten­te, güneş­lik, pan­jur gibi ekip­man­lar­la orta­mın sıcak­lı­ğı­nın art­ma­ma­sı için önlem alı­na­bi­lir. Daha cid­di sıkın­tı­la­rı olan­lar, bazı Akde­niz ülke­le­rin­de oldu­ğu gibi çalış­ma saat­le­ri­ni değiş­ti­re­rek sıcak saat­ler­de dışa­rı­dan uzak durabilir.

NELER YAPIL­MA­LI?

Mut­la­ka gün­de bir kez duş alın­ma­lı ama faz­la temiz­lik mad­de­si (şam­pu­an, sabun vb.) kul­la­nıp aşı­rı kese ya da lif­len­me yapıl­ma­ma­lı­dır. Çok faz­la duş almak da ıslak­lı­ğı art­tır­dı­ğı için man­tar enfek­si­yon­la­rı­nı alevlendirir.

Ter emen pamuk­lu iç çama­şı­rı ter­cih edil­me­li­dir. Sıkı olma­yan slip­ler paça­lı iç çama­şır­la­rı­na göre daha iyi­dir. Etin ete değip ıslak­lı­ğın art­ma­sı­nı daha iyi önler­ler. İç çama­şır­la­rı da mut­la­ka gün­de bir kez değiş­ti­ril­me­li­dir. Üst giy­si­ler ter emecek şekil­de sıkı olmalıdır. 

Göv­de­nin büyük kıs­mı­nın açık kalıp güne­şe direkt maruz kal­ma­sı da güneş ışın­la­rı­nın zarar­la­rı­nı art­tı­rır. Müm­kün­se vücu­du örten ince ve açık renk­li bol giy­si­ler ter­cih edil­me­li­dir. Ter­le­yen böl­ge­ler hafif ıslak bez­le sili­nip terin ora­da birik­me­si önlen­me­li­dir. Ter önle­yen deodo­rant ve krem­ler aler­ji yap­mı­yor­sa kul­la­nı­la­bi­lir. Ter azal­tan ilaç­lı pud­ra­lar da çok yarar­lı olur.

Her­han­gi bir cilt has­ta­lı­ğı var­sa bu mev­sim­de arta­bi­le­ce­ği düşü­nü­le­rek ted­bir ola­rak bun­lar erken­den teda­vi etti­ril­me­li­dir. Man­tar ve egza­ma çat­lak­la­rın­dan mik­rop kapıl­ma­sı bu mev­sim­de sık rast­la­nı­lan bir durumdur. 

İlgili Haberler

Leave a Comment