Bu kış sağlıklı kalın!

Soğuk­lar­la bir­lik­te kış has­ta­lık­la­rı­na yaka­la­nan­la­rın sayı­sı da hız­la artar­ken, Etkin Ecza­cı­lık Der­ne­ği kış has­ta­lık­la­rın­dan korun­mak, iyi­leş­me süre­ci­ni hız­lan­dır­mak ve yan­lış müda­ha­le­ler­le vakit kay­bet­me­mek için uya­rı­lar­da bulun­du. Belir­li semp­tom­la­rın görül­me­si halin­de vakit kay­bet­me­den dok­to­ra gidil­me­si­nin gerek­ti­ği­ni belir­ten yet­ki­li­ler, anti­bi­yo­tik­le­rin yan­lış ve gerek­siz kul­la­nı­mı­nın bağı­şık­lık sis­te­mi­ne zarar ver­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Kışın ken­di­ni iyi­den iyi­ye his­set­tir­di­ği şu gün­ler­de grip vaka­la­rı da git­tik­çe artı­yor. Etkin Ecza­cı­lık Der­ne­ği, koru­yu­cu sağ­lık­ta büyük rol oyna­yan ecza­cı­la­rın, gri­be kar­şı da en etki­li danış­ma mer­ci­le­rin­den biri oldu­ğu­nu vur­gu­lu­yor ve top­lu­mu hem bilinç­len­mek hem de has­ta olma­dan gere­ken önlem­le­ri almak için ecza­ne­le­re danış­ma­ya davet edi­yor. Der­nek yet­ki­li­le­ri ecza­cı­la­rın kış has­ta­lık­la­rın­dan korun­ma yol­la­rı, son­ra­ki adım­lar­da has­ta­lık halin­de neler yapı­la­ca­ğı, han­gi durum­da dok­to­ra baş­vu­rul­ma­sı gerek­ti­ği ve söz konu­su has­ta­lık­lar­da anti­bi­yo­tik­le­rin yan­lış kul­la­nı­mı konu­sun­da en güve­ni­lir danış­ma mer­ci­le­rin­den biri oldu­ğu­nun altı­nı çiziyor.

DOK­TO­RA GİTME ZAMANI!
Etkin Ecza­cı­lık Der­ne­ği yet­ki­li­le­ri yetiş­kin­ler­de soğuk algın­lı­ğı ve grip belir­ti­le­ri­nin 10 gün­den faz­la sür­me­si; baş, boğaz kulak ağrı­la­rı­nın ağrı kesi­ci­ler­le geç­me­me­si; has­ta­nın hami­le veya kro­nik has­ta­lık­la­rı olma­sı; cid­di göğüs ağrı­sı ve soluk alma prob­le­mi oluş­ma­sı; koyu kıvam­lı, yeşil ya da kan­lı bal­gam­lı öksü­rük olma­sı; boy­nun iki tara­fın­da ya da arka­sın­da şiş­miş, sert ve ağrı­lı kit­le­ler his­se­dil­me­si; ani baş dön­me­le­ri­nin görül­me­si ve şid­det­li ve inat­çı kus­ma görül­me­si halin­de vakit kay­bet­me­den dok­to­ra baş­vu­rul­ma­sı gerek­ti­ği­ni belirtti.

ÇOCUK­LAR­DA VAKİT KAY­BET­ME­DEN DOK­TO­RA GİTM­EYİ GEREK­Tİ­R­EN BELİ­RT­İL­ER İSE ŞÖYLE:
• Belir­ti­ler 5 gün­den faz­la sürü­yor­sa (1 yaş altı için hiç beklemeden)
• Hız­lı soluk alıp ver­me varsa
• Mavim­si cilt ren­gi oluşuyorsa
• Yeter­li sıvı ala­ma­ma durumunda
• Sürek­li uyku hali ve uya­rı­la­ra duyar­sız­lık görülüyorsa
• Huzur­suz­luk varsa
• Dökün­tü­lü ateş olursa

GEREK­SİZ ANTİ­B­İY­O­TİK KUL­LA­NI­MI ÇOK YANLIŞ!
Top­lu­mu­muz­da sık görü­len yan­lış­lar­dan biri de her kış has­ta­lı­ğı belir­ti­sin­de, dok­tor tav­si­ye­si alma­dan bilinç­siz­ce anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na baş­vur­mak. Soğuk algın­lı­ğı ve gri­be virüs­le­rin yol açtı­ğı­nı vur­gu­la­yan yet­ki­li­ler, virüs­le­rin anti­bi­yo­tik­ler­den etki­len­me­di­ği­nin altı­nı çize­rek, dok­tor öne­ri­si olma­dan anti­bi­yo­tik kul­lan­ma­mak gerek­ti­ği­ni belirtti.

KIŞ HAS­TA­LIK­LA­RIN­DAN KORUN­MAK İÇİN BAĞI­ŞIK­LIK SİST­EM­İN­İ­Zİ GÜÇ­LÜ TUTUN
Etkin Ecza­cı­lık Der­ne­ği yet­ki­li­le­ri soğuk algın­lı­ğı ve grip­ten korun­ma yol­la­rı­nı ş öyle özet­le­di: Bu has­ta­lık­lar­dan korun­mak için bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­lü tut­mak gere­kir. Bunun için de 8 saat uyu­ma­lı, den­ge­li bes­len­me­li, düzen­li egzer­siz yap­ma­lı, haya­tı­mız­da­ki stre­si azalt­ma­lı, siga­ra içme­me­li ve gere­kir­se bağı­şık­lık des­tek­le­ri kul­lan­ma­lı­yız. Ayrı­ca virüs­le­rin yayıl­ma­sı­nı engel­le­mek için elle­ri­mi­zi her fır­sat­ta yıka­ma­lı, bulu­nu­lan ortam­da temas edi­len yüzey­le­ri temiz tut­ma­lı, ortak kul­la­nı­lan obje ve yüzey­le­rin temiz­li­ğin­den emin olun­ma­dı­ğı süre­ce direkt temas­tan kaçın­ma­lı, bulu­nu­lan orta­mı hava­lan­dır­ma­lı ve has­ta kişi­ler­le temas­tan kaçın­ma­lı­yız. Virüs­le­rin çoğu mukus sıvı­sıy­la yayıl­dı­ğı için elle­ri­mi­zi göz ve bur­nu­muz­dan uzak tut­ma­lı­yız. Ayrı­ca risk gru­bun­da olan­la­rın da mut­la­ka grip aşı­sı olma­sı gerekiyor.”

Etkin Ecza­cı­lık Der­ne­ği yet­ki­li­le­ri has­ta­lık halin­de ve ateş düş­tük­ten son­ra en az 24 saat evde kalın­ma­sı gerek­ti­ği­ni, yoru­cu akti­vi­te­ler­den kaçı­na­rak din­len­mek ve virüs ile savaş­mak için gerek­li ener­ji­yi kazan­mak gerek­ti­ği­ni belir­ti­yor. Ayrı­ca bol sıvı tüket­mek ve gün­de 812 bar­dak su içmek, doğ­ru bes­len­mek, vita­min des­te­ği almak ve kul­la­nı­lan diş fır­ça­sı­nı has­ta­lık son­ra­sın­da mut­la­ka değiş­tir­mek gerekiyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment