Bu kahvaltı hatalarını yapmayın

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Diye­tis­yen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, kah­val­tı­ya dair yapı­lan yan­lış­la­rın kah­val­tı yap­ma­mak kadar sağ­lık­sız sonuç­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti. Şebe­r­’e göre kah­val­tı­da en sık yapı­lan hata­lar şun­lar: Uyan­dık­tan son­ra ilk 1.5 saat içe­ri­sin­de kah­val­tı yapmamak: 

Uyan­dık­tan son­ra ilk 1.5 saat içe­ri­sin­de kah­val­tı yap­ma­mak: Kah­val­tı­yı uyan­dık­tan uzun zaman son­ra yap­mak, o saate kadar meta­bo­liz­ma­mı­zın yavaş çalış­ma­sı­na sebep oluyor. 

Pro­te­in­siz kah­val­tı yap­mak: Vücu­dun yeni­den yapı­lan­ma­sı ve ona­rı­mı için vaz­ge­çil­mez olan pro­te­in, meta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rı­cı ve bün­ye­yi tok tutu­cu etki­ye sahiptir.

Lif içer­me­yen kah­val­tı yap­mak: Kah­val­tı­da lif­li yiye­cek­le­rin tüke­til­me­si, daha uzun süre tok kal­ma­mı­zın garantisidir. 

Kah­val­tı­yı geçiş­tir­mek: Kah­val­tı bir atış­tır­ma­lık değil, günün ana öğün­le­rin­den biridir. 

Sıfır yağ içe­ren kah­val­tı yap­mak: Yağ­lar gün­lük bes­len­me düze­ni­miz­de bulun­ma­sı gere­ken besin öğelerindendir.

İlgili Haberler

Leave a Comment