Bu Beyaz Önlük” Tansiyonu Yükseltmiyor

İlh­ami Yavaş: Hekim… Söz Yaza­rı… Bes­te­ci… Solist

Gök­tuğ Gök­taş: Hekim… İlaç Sek­tö­rün­de Pazar­la­ma Müdü­rü… Gitarist…Söz Yaza­rı… Besteci…

Yol­la­rı 1986 yılın­da Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si­’n­de kesiş­ti. Dok­tor olmak için eği­tim yol­cu­lu­ğu­na çık­mış­lar­dı ancak ede­bi­ya­ta ve müzi­ğe olan ilgi­le­ri onla­ra yep­ye­ni bir açı­lım sun­muş­tu. İlh­ami Yava şiir yazı­yor, Gök­tuğ Gök­taş ise gita­rıy­la bes­te­ler yapı­yor­du. Bir­gün bu şiir­le­ri bes­te­le­me kara­rı aldı­lar ve bir grup kur­du­lar: ÇİZGİ…

Grup­ta İlh­ami Yava ve Gök­tuğ Gök­ta­ş­’­tan baş­ka şu anda yine ilaç sek­tö­rün­de çalı­şan ve o yıl­lar­da bas­gi­tar çalan Aşkın Kap­lan ile bir­kaç arka­daş­la­rı daha yer alı­yor­du. Ara­la­rın­da­ki sıkı dost­luk, bir­bi­ri ardı­na şar­kı­la­rın orta­ya çık­ma­sı­na neden oldu. Şar­kı­la­rı­nı üni­ver­si­te ortam­la­rın­da ses­len­dir­di­ler. Yap­tık­la­rı müzik o kadar sıcak ve sami­mi gel­di ve o kadar beğe­nil­di ki, kısa zaman­da üni­ver­si­te orga­ni­zas­yon­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez ele­man­la­rı hali­ne gel­di­ler. İşin ilginç yanı popü­ler par­ça­la­rın yanı­sı­ra ken­di bes­te­le­ri­ni de ses­len­dir­dik­le­ri orga­ni­zas­yon­lar­da, ken­di bes­te­le­ri daha çok ilgi çeki­yor­du. Öyle ki, ilk şar­kı­la­rı Ateş Böcek­le­ri” üni­ver­si­te cami­asın­da hit olmuştu.

Müzik Bize Hep Yol Gös­te­ri­ci Oldu
Ardın­dan bar ve kon­ser çalış­ma­la­rı gel­di. İlerl­ey­en süreç­te Çiz­gi”, Bursa’nın en tanı­nan grup­la­rın­dan biri olmuş­tu artık. Hat­ta şöh­ret­le­ri Bur­sa dışı­na da taş­mış­tı. Yaz­la­rı Ege ve Akde­niz­de, kış­la­rı da Bursa’da çalıp söy­lü­yor­lar­dı. Ancak sayı­lı gün çabuk geçer. Tıp fakül­te­si bit­ti; hep­si mezun oldu­lar. Genç birer hekim ola­rak mec­bu­ri hiz­met­le­ri­ni yap­mak için Tür­ki­ye­’­nin dört bir yanı­na  dağıl­dı­lar. Ardın­dan asker­lik der­ken bir süre bir­bir­le­rin­den ayrı kal­dı­lar ama üret­me­ye devam etti­ler. Ayrı coğ­raf­ya­lar­da yaşa­sa­lar da İlh­ami, Aşkın, Gök­tuğ ile­ti­şim­le­ri­ni sür­dür­dü­ler… Müzik bize hep yol gös­te­ri­ci oldu” diyen İlh­ami Yava, müzi­ğin üç arka­daş için ortak bir dil oldu­ğu­nu söy­lü­yor: Müzik bizim için hep bir yaşa­mı algı­la­yış biçi­mi oldu ve hep müzik üze­rin­den devam ettik yolu­mu­za. Yol gös­ter­di bize, bazen arın­dır­dı, bazen ağlat­tı. Bir ara­ya gel­di­ği­miz her an müzik konu­şur bulu­yor­duk kendimizi.”

Gök­tuğ ve İlh­ami müzi­ğin ken­di­le­ri için bir nefes alma nok­ta­sı oldu­ğu­nu söylüyorlar.

Mec­bu­ri hiz­met, vatan bor­cu der­ken yaşam­la­rın­da­ki mec­bu­ri­yet­ler” bitin­ce İst­anb­ul­’­da top­lan­dı her­kes. Ve müzi­ğe daha pro­fes­yo­nel bak­ma­ya karar ver­di­ler. Gru­bun adı­nı da asıl mes­lek­le­rin­den esin­le­ne­rek Beyaz Önlük” ola­rak değiş­tir­di­ler. Tam da bu sıra­da Raks Müzik çal­dı kapı­la­rı­nı. 9’da 9” diye fark­lı genç sanat­çı­la­rın yer aldı­ğı kar­ma bir albüm yapı­lı­yor­du. Beyaz Önlük Gru­bu­’­nun Son Defa Sarıl” par­ça­sı­nı da çok beğen­miş­ler­di. Bu par­ça ile 9’da 9” albü­mün­de yer alma­la­rı için tek­lif götür­dü­ler gru­ba. Şar­kı­la­rı­nı daha çok din­le­yi­ciy­le pay­laş­ma çok cazip bir fikir­di. Albü­mün­de yer alma­yı hemen kabul etti­ler. Son Defa Sarıl” tüm Tür­ki­ye rad­yo­la­rın­da çalı­nıp, müzik lis­te­le­rin­de üst sıra­lar­da yer aldı. Ömer Faruk Sora­k­’ın çek­ti­ği klip, tele­viz­yon ve rad­yo prog­ram­la­rı, gru­bu tüm Tür­ki­ye­’­ye tanıttı.

Tam da o dönem­de bin­ler­ce insa­nı­mı­zı yitir­di­ği­miz 99 dep­re­mi oldu. Yapı­la­cak daha önem­li işler çık­tı  orta­ya. Üç hekim de asıl mes­lek­le­ri­ni ön pla­na alıp, ken­di­le­ri­ne ihti­yaç duyu­lan yer­ler­de oldu­lar. Ardın­dan gelen müzik sek­tö­rün­de­ki olum­suz geliş­me­ler grup üye­le­ri­nin ken­di mes­le­ki kari­yer­le­ri üze­rin­de yoğun­laş­ma­la­rı­na neden oldu. İlh­ami Yava bütün ener­ji­si­ni halen sür­dür­mek­te oldu­ğu işye­ri hekim­li­ği­ne, Gök­tuğ Gök­taş ve Aşkın Kap­lan da ilaç sek­tö­rü­ne ver­di­ler. Ancak bu ara­da Son Defa Sarıl”
kla­sik­ler için­de­ki yeri­ni almış­tı bile.

Beyaz Önlük” Artık Sos­yal Medyada
Beyaz Önlük, kısa bir süre önce hay­ran­la­rı­na yeni­den mer­ha­ba” dedi. Bu kez bir eksik­le ve şim­di­lik sos­yal meda­ya­da. Aşkın Kap­lan işle­ri­nin yoğun­lu­ğu nede­niy­le grup­ta yer almaz­ken, İlh­ami ve Gök­tuğ ilk gün­kü heye­can­la sarıl­dı­lar yine müzi­ğe. Yine ken­di bes­te­le­ri olan iki yeni par­ça İlh­am­i’­n­in sesin­den, Gök­tu­ğ­’un gita­rın­dan seven­le­riy­le buluş­tu www. beyazonlukmuzik.com” da. Yavaş yavaş eski hay­ran kit­le­le­ri­ni yaka­lar­ken, genç­le­ri de bu gru­ba katı­yor­lar. Müzik­se­ver­le­rin beğe­ni­si­ni ken­di şiir­le­ri­ni bes­te­le­me­le­ri­ne bağ­lı­yor­lar. Her şar­kı­la­rı­nın bir hika­ye­yi dile getir­di­ği­ni söy­le­yen İlh­ami Yava, Bizim için söz ve bes­te bir­bi­ri­ni çok seven iki sev­gi­li gibi­dir. Bir­bi­ri­ni tamam­lar, bütün­ler. Ben­ce Sezen Aksu ve Teoman’ın bu kadar sevil­me­si­nin en önem­li sebe­bi iyi şair olma­la­rı­dır” diyor.

Yeni Albüm Yolda
Gene­ri­ca İlaç­’­ta Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak görev yapan Gök­tuğ Gök­taş, müzi­ğin kriz­ler­le boğu­şan ilaç sek­tö­rün­de stres atmak için bir araç oldu­ğu­nu ifa­de edi­yor. Müzik­le nefes aldı­ğı­nı söy­le­yen Gök­taş, Benim için müzik çok kişi­sel bir şey. Ken­di ken­din­le dert­leş­mek, bazen de hesap­laş­mak gibi. Hepi­miz ken­di­mi­zi ifa­de etme­nin der­din­de­yiz aslın­da. Bel­ki de, müzis­yen­ler, ortak ifa­de ara­yış­la­rı­nı biçim­len­di­re­bi­len­ler­dir. Bu neden­le Türkiye’de üre­ten” olmak çok zor aslın­da. Çün­kü orta­la­ma bir beğe­ni­ye hitap etmi­yor­sa­nız anın­da dışın­da kalı­yor­su­nuz. Her­kes aynı şey­ler­den hoş­lan­ma­ya baş­la­dı. Derin­lik ara­yı­şı zor gel­me­ye baş­la­dı sanı­rım insan­la­ra” diye konu­şu­yor. Beyaz Önlük gru­bu­nun bir de müj­de­si var hay­ran­la­rı­na: Yeni bir albüm pro­je­si… Son zaman­lar­da bu albüm üze­rin­de yoğun­laş­tık­la­rı­nı söy­le­yen İlh­ami ve Gök­tuğ, yeni par­ça­la­rı­nı en kısa zaman­da daha geniş kit­le­ler­le pay­la­şa­cak olma­nın heye­ca­nı­nı yaşıyorlar.

Gök­tuğ Göktaş

İlh­ami Yava

İlgili Haberler

Leave a Comment