Bronşektaziyi bronşitle karıştırmayın

Prof. Dr. Gök­han Hacıibrahimoğlu

Sık sık has­ta­la­nan, bron­şit veya akci­ğer enfek­si­yo­nu geçi­ren kişi­le­rin bron­şek­ta­zi ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Göğüs Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Gök­han Hacı­ib­ra­hi­moğ­lu, bron­şek­ta­zi­nin, bronş­la­rın kalı­cı ola­rak geniş­le­me­siy­le orta­ya çıkan bir has­ta­lık oldu­ğu­nu belir­ti­yor. Bron­şek­ta­zi, batı ülke­le­rin­de daha çok kadın­lar­da yay­gın­ken, Türkiye’de ise erkek­ler­de daha sık görü­lü­yor. Bron­şek­ta­zi, akci­ğer için­de­ki hava yol­la­rın­da olu­şan hara­bi­yet sonu­cun­da bronş­la­rın kalı­cı ola­rak geniş­le­me­si­dir. Genel­lik­le bronş hasa­rı çocuk­luk çağın­da geçi­ri­len ağır enfek­si­yon­la­ra (kıza­mık ve boğ­ma­ca gibi) bağ­lı ola­rak orta­ya çıkar. Geçi­ril­miş tüber­kü­loz, bağı­şık­lık sis­te­min­de­ki bozuk­luk­lar, doğum­sal bronş bozuk­luk­la­rı, kis­tik fib­ro­zis gibi has­ta­lık­la­rın bron­şek­ta­zi­ye neden ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Göğüs Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Gök­han Hacı­ib­ra­hi­moğ­lu, bu has­ta­lı­ğın deği­şik neden­ler sonu­cu orta­ya çıkan ana­to­mik bir bozuk­luk oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, şu bil­gi­le­ri paylaştı:

BRON­Şİ­TLE KARIŞIYOR

Amerika’da ve Avrupa’da kadın­lar­da sık görü­lür­ken, Tür­ki­ye ve Ortadoğu’da erkek­ler­de daha sık­tır. Genel­lik­le has­ta nefes dar­lı­ğı, yük­sek ateş, bal­gam­lı öksü­rük şika­yet­le­ri ile dok­to­ra baş­vu­rur. Bron­şit tanı­sı ile karış­tı­rı­lan bu belir­ti­ler­de has­ta­nın tanı ala­ma­dan bron­şit teda­vi­si alma­sı­na neden ola­bi­lir. Ancak bu sorun­la­rı has­ta sık sık yaşa­ma­ya devam eder. Yıl­da en az 56 kere dok­to­ra baş­vu­ran has­ta­la­rın bir kıs­mın­da kan­lı bal­gam da görü­le­bi­lir. Özel­lik­le şika­yet­ler kış ayla­rın­da artış gösterir.

SABAH AŞI­RI BAL­GAM ÇIKARIYORLAR

Bron­şek­ta­zi­li has­ta­lar özel­lik­le sabah uyan­dık­la­rın­da öksü­re­rek aşı­rı mik­tar­da (12 su bar­da­ğı dolu­su kadar ola­bi­lir) bal­gam çıka­rır­lar. Bal­gam ara sıra kan­lı ola­bi­le­ce­ği gibi, bazen de has­ta­lar bir anda aşı­rı mik­tar­da kan kusa­bi­lir­ler. Bu durum çok teh­li­ke­li olup bronş cidar­la­rın­da­ki damar­lar­dan biri­nin yır­tıl­ma­sı­na bağ­lı­dır. Bal­ga­mın çok kötü bir koku­su olma­sı­na bazı mik­rop­lar neden olur.

ATEŞ, HAL­Sİ­ZL­İK VE KİLO KAY­BI BELİRTİLERİ

Bronş­lar­da­ki enfek­si­yon­la­rın sık sık tek­rar etme­si ve iyi teda­vi edil­me­me­si; ateş, hal­siz­lik, iştah­sız­lık, genel durum bozuk­lu­ğu, kilo kay­bı gibi belir­ti­le­re de yol açar. Bir­çok has­ta­da tipik kli­nik bul­gu­lar nede­niy­le tanı çok kolay ola­bi­lir. İyi bir has­ta sor­gu­la­ma­sı ve muaye­ney­le önem­li ipuç­la­rı elde edi­lir. Akci­ğer rönt­ge­nin­de bron­şek­ta­zi­yi düşün­dü­ren dolay­lı bul­gu­lar ola­bi­lir. Bil­gi­sa­yar­lı tomog­ra­fi ile tanı rahat­lık­la konu­la­bi­lir. Tümör veya yaban­cı cisim­den kuş­ku duyu­lan durum­lar­da bron­kos­ko­pi de yapılmalıdır.

HAS­TA­LAR YIL­DA 2 KEZ AŞI OLMALI

Bron­şek­ta­zi teda­vi­sin­de amaç enfek­si­yon­la­rın olu­şu­mu­nun önlen­me­si ve mey­da­na gelen enfek­si­yon­la­rın da uygun anti­bi­yo­tik­ler­le iyi­leş­ti­ril­me­si­dir. Bron­şek­ta­zi­li has­ta­lar, her yıl ekim ayın­da grip aşı­sı ve bir kere­ye mah­sus da pnö­mo­kok aşı­sı olma­lı­dır­lar. Teda­vi süre­si 10 gün­den az olma­ma­lı­dır. Anti­bi­yo­tik­ler­le bera­ber bal­gam sulan­dı­rı­cı ve sök­tü­rü­cü ilaç­lar da veri­le­bi­lir. Bol sıvı içil­me­si, solu­nan hava­nın nem­len­di­ril­me­si de yararlıdır.

KESİN TEDA­Vİ­Sİ CER­RA­Hİ OPERASYON

Bron­şek­ta­zi­nin kesin teda­vi­si, has­ta­lık­lı kıs­mın cer­ra­hi ola­rak çıka­rıl­ma­sı­dır. Bu giri­şim, bron­şek­ta­zi­nin akci­ğer­le­rin sade­ce bel­li bir bölü­mün­de bulun­du­ğu ve kala­cak akci­ğer doku­su­nun sağ­lam olma­sı duru­mun­da yapı­la­bi­lir. Bunun için de cer­ra­hi giri­şim düşü­nü­len her has­ta­nın mut­la­ka ayrı­ca değer­len­di­ril­me­si gere­kir. Bron­şek­ta­zi yay­gın ise cer­ra­hi teda­vi söz konu­su değildir.

İlgili Haberler

Leave a Comment