Boyun ağrısı başlamadan önlenebilir

Prof. Dr. Semih Akı
Prof. Dr. Semih Akı

FİZ­İK TEDA­Vİ / EYLÜL 2016

Bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da çalı­şan­la­rın yaşa­mı­nın bir döne­min­de boyun ağrı­sı çek­me­si kaçı­nıl­maz. Bunun için veri­le­re bak­mak yeter­li. Araş­tır­ma­lar, Amerikalılar’ın yüz­de 50’sinin her yıl boyun ağrı­sı şika­ye­tiy­le heki­me baş­vur­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Ney­se ki boyun ağrı­la­rı, bu kişi­le­rin sade­ce yüz­de 10’un gün­lük faali­yet­le­ri­ni etki­li­yor. Gün­lük hayat­ta alı­na­bi­lecek basit önlem­ler­le boyun ağrı­la­rı­nın oluş­ma­sı­nı önle­mek mümkün.

Boyun ağrı­sı­nı önle­mek için işte size Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Uzma­nı Prof. Dr. Semih Akı’nın 9 önerisi:

Yüzüs­tü yat­mak­tan kaçı­nın. Bu pozis­yon boy­nu­nu­za faz­la­dan yük bin­dir­mek­te­dir. Boy­nu­nu­zun doğal kıv­rı­mı­nı des­tek­le­yecek bir yas­tık seçin.

Diş­le­ri­ni­zi sık­ma­ma­ya gay­ret edin. Bu hare­ket boyun kas­la­rı­nı­zı gerebilir. 

Ola­bil­di­ğin­ce faal olun. Düzen­li fizik­sel akti­vi­te yapan birey­le­rin tek­rar eden boyun ağrı­sı geliş­tir­me ola­sı­lı­ğı çok daha azdır. 

Zihin­sel stres ora­nı­nı düşür­me­ye çalı­şın. Boyun böl­ge­sin­de­ki geril­me­ler kas zor­lan­ma­la­rı­na neden ola­bi­lir. Daha­sı, olum­lu bir yak­la­şım takın­mak boyun ağrı­nız­la ilgi­li endi­şe etme­ni­ze veya sinir­le­ri­ni­zi boz­ma­nı­za engel olacaktır.

boyun agrisi

Ara­cı­nız­da­ki kafa des­te­ği­ni ayar­la­yın. Doğ­ru ayar, başı­nı­zı ve boy­nu­nu­zu daha iyi destekleyecektir. 

Tele­fon­da konu­şur­ken ahi­ze­yi kafa­nız ve omzu­nuz ara­sın­da sıkış­tır­mak­tan kaçı­nın. Tele­fon­da çok konu­şu­yor­sa­nız kafa­nı­za yer­leş­ti­re­ce­ği­niz bir kulak­lık-mik­ro­fon ter­ti­ba­tı edinin. 

Ekran göz hiza­sı­na gelecek şekil­de çalış­ma masa­nı­zı, kol­tu­ğu­nu­zu ve bil­gi­sa­ya­rı­nı­zı ayarlayın.

Masa­ba­şı işi­niz var­sa sık sık geri­nin. Omuz­la­rı­nı­zı yuka­rı doğ­ru kulak hiza­sı­na kadar yük­selt­tik­ten son­ra düşü­re­bil­di­ği­niz kadar düşü­rün. Bunu beş defa tek­rar edin. Kürek kemik­le­ri­ni­zi bir­leş­ti­rin ve beş sani­ye sürey­le öyle dur­duk­tan son­ra gev­şe­yin. Yan boyun kas­la­rı­nı­zı esnet­mek için otu­rur pozis­yon­da sol eli­niz­le kol­tu­ğu­nu­zun otu­ra­ğı­na tutu­na­rak göv­de ve boy­nu­nu­zu zıt tara­fa doğ­ru eğin. Ardın­dan bu hare­ke­ti sağ eli­niz­le tek­rar edin. 

Uzun süre­ler araç kul­la­nı­yor veya bil­gi­sa­yar başın­da çok zaman geçi­ri­yor­sa­nız sık sık mola verin. Boy­nu­nu­za faz­la­dan yük bin­dir­me­mek için kafa­nız­la omur­ga­nı­zı düz bir çiz­gi halin­de tut­ma­ya gay­ret edin.

İlgili Haberler

Leave a Comment