Botox Serebral Palsi Tedavisinde de Kullanılıyor

KOCA­ELİ Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Erbil Dur­sun, inme son­ra­sı ve sereb­ral pal­si­de görü­len spas­ti­si­te teda­vi­sin­de çok önem­li bir yere sahip bulu­nan botu­li­num toxin A’nın kas­lar­da­ki geri­li­mi azalt­tı­ğı­nı, el-kol fonk­si­yon­la­rı­nın kaza­nı­mın­da kul­la­nı­lan Zorun­lu Kul­la­nım Tedavisi’nin ise bey­ni yeni­den orga­ni­ze etti­ği­ni belirt­ti. Ülke­miz­de ilk kez Koca­eli Üni­ver­si­te­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Ana­bi­lim Dalın­da haya­ta geçi­ri­len Zorun­lu Kul­la­nım Teda­vi­si, beyin­de­ki hüc­re­le­rin yeni­den can­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak hare­ke­te hazır olan el ve üst uzvun fonk­si­yo­nel hale gel­me­si­ni sağ­lı­yor. Dur­sun: 2002 yılın­dan beri tara­fı­mız­ca uygu­la­nan Zorun­lu Kul­la­nım Teda­vi­sin­de, has­ta­la­rın felç olma­yan tara­fın hare­ket­le­ri­ni engel­le­yip tutu­lum olan el ve üst uzvu gün­de 68 saat sürey­le hede­fe yöne­lik fonk­si­yo­nel hare­ket­ler­le çalış­tı­rı­yo­ruz. Bu teda­vi beyin hüc­re­le­ri­ni yeni­den orga­ni­ze edi­yor. Botu­li­num Tok­sin A ise kas­lar­da­ki geri­li­mi azal­ta­rak eli yeni­den hare­ket etme­ye hazır­lı­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment