Boğmaca vakaları 2.5 kat artarken Koza Stratejisi” hayat kurtarıyor

Prof. Dr. İlknur Kılıç
Prof. Dr. İlkn­ur Kılıç

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Ülke­miz­de, boğ­ma­ca­ya yaka­la­nan has­ta sayı­sı­nın önce­ki yıl­la­ra kıyas­la 2.5 kat art­tı­ğı konu­sun­da uya­ran Kadı­köy­Şi­fa Sağ­lık Gru­bu Ata­şe­hir Has­ta­ne­si Yeni Doğan Uzma­nı Prof. Dr. İlkn­ur Kılıç, uygu­la­dık­la­rı Koza Stra­te­ji­si ile bebek­le­ri ölüm­cül ola­bi­len bu has­ta­lık­tan koru­ya­bil­dik­le­ri­ni vurguluyor.

Prof. Dr. Kılıç, Koza Stra­te­ji­si, bebek­le­ri boğ­ma­ca­dan koru­mak için bebek­le tema­sı olan anne-baba-kar­deş, bakı­cı ve sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın aşı­lan­ma­sı­nı öngö­ren bir yak­la­şım­dır. İst­ey­en anne­le­re, doğum son­ra­sı tabur­cu olma­dan, boğ­ma­ca aşı­sı uygu­lan­mak­ta ve bu hiz­met ücret­siz ola­rak veril­mek­te­dir. Yeni doğum yap­mış anne­ye boğ­ma­ca aşı­sı­nın yapıl­ma­sı son dere­ce güven­li bir uygu­la­ma­dır. Boğ­ma­ca aşı­sı can­lı aşı değil­dir, bebe­ğe boğ­ma­ca mik­ro­bu geç­mez ve mev­cut veri­ler, boğ­ma­ca aşı­sı­nın her popu­las­yon­da güven­li oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment