Boğaziçi Üniversitesi’nden gereksiz antibiyotik kullanımını engelleyen test

boğaziçi üniversitesi
Prof.Dr. Bahar İNCE

2009 yılın­da Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si çatı­sı altın­da kuru­lan Tek­no­park bün­ye­sin­de yürü­tü­len iki önem­li Ar-Ge çalış­ma­sı sonuç­la­na­rak sağ­lık sek­tö­rü­nün hiz­me­ti­ne sunul­ma aşa­ma­sı­na gel­di. Yan­lış anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın önü­ne geçecek test çalış­ma­sı ile has­ta­ne enfek­si­yo­nu­nu önle­mek ama­cıy­la geliş­ti­ri­len pro­je kısa bir süre son­ra has­ta­la­rın hiz­me­ti­ne sunulacak.

ENGY Çev­re ve Ener­ji Tek­no­lo­ji­le­ri Biyo­tek­no­lo­ji Araş­tır­ma Geliş­tir­me Şir­ke­ti tara­fın­dan gerek­siz anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın önü­ne geç­me ama­cıy­la yürü­tü­len Boğaz Sürün­tü­sün­de A Gru­bu Beta Hemo­li­tik Strep­to­kok Tes­pi­ti İçin PCR Taban­lı Bir Kit Geliş­ti­ril­me­si’ ve Has­ta­ne Enfek­si­yo­nu Etken­le­ri­ni Hız­lı Tes­pit İçin Oto­ma­ti­ze Mole­kü­ler Ana­liz Cihaz ve Kit­le­ri­nin Geliş­ti­ril­me­si’ çalış­ma­la­rı sonuçlandı.

Şir­ke­tin kuru­cu­la­rın­dan, Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Çev­re Bilim­le­ri Ens­ti­tü­sü öğre­tim üye­si ve Mole­kü­ler Eko­lo­ji Grup(MEG) Eş Baş­ka­nı Prof. Dr. Bahar İnce, Türkiye’de anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın çok faz­la oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, strep.pyogenez hız­lı poli­me­raz zin­cir reak­si­yon testi”nin sos­yal güven­lik sis­te­mi­nin öde­ye­ce­ği işlem­ler ara­sı­na alın­dı­ğı­nı, ikin­ci aşa­ma­da da, anti­bi­yo­tik reçe­te­ye yazıl­ma­dan önce bu tes­tin uygu­lan­ma­sı­nın zorun­lu hale geti­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı­nı söyledi.

İKİN­Cİ PRO­JE DE PATENT YOLUNDA

Has­ta­ne Enfek­si­yo­nu ile ilgi­li Medi­pol Has­ta­ne­si, Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si, Çapa Tıp Fakül­te­si, Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si, İTÜ ve Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Kuru­mu ortak­lı­ğı ile devam eden pro­je de patent aşa­ma­sı­na geldi.

İlgili Haberler

Leave a Comment