Boğaz reflüsünün TANISI ZOR

Doç. Dr. Gediz Murat Serin

Mide asi­di­nin yuka­rı kaç­ma­sı sonu­cu boğaz ref­lü­sü’ orta­ya çıkı­yor. Rahat­sız­lı­ğın boğaz­da gıcık his­si, yan­ma, acı bir tat, ses kısık­lı­ğı gibi belir­ti­ler­le ken­di­ni gös­ter­di­ği­ni ifa­de eden Acı­ba­dem Tak­sim Has­ta­ne­si Kulak Burun Boğaz Uzma­nı Doç. Dr. Gediz Murat Serin, bu belir­ti­le­rin­den dola­yı en sık faren­jit ve sinü­zit gibi has­ta­lık­lar­la karış­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Mide has­ta­lık­la­rı günü­müz­de sık rast­la­nan ve o yüz­den de belir­ti­le­ri hak­kın­da bil­gi sahi­bi oldu­ğu­muz sorun­la­rın ilk sıra­la­rın­da geli­yor. Özel­lik­le mide ref­lü­sü… Öyle ki, her 20 kişi­den biri­nin ref­lü soru­nuy­la tanış­tı­ğı bili­ni­yor. Mide­de­ki asi­din yemek boru­su­na doğ­ru kaç­ma­sı şekil­de tarif edi­len ref­lü­nün boğaz­da da ola­bi­le­ce­ği­ni bili­yor musu­nuz? Boğaz ref­lü­sü ola­rak bili­nen bu sorun, mide ref­lü­sü­nün ade­ta bir uzan­tı­sı. Boğaz ref­lü­sü, kişi­nin boğa­zın­da yan­ma, öksü­rük, ses kısık­lı­ğı gibi belir­ti­ler ver­di­ği için, ben­zer semp­tom­la­ra yol açan üst solu­num yol­la­rı has­ta­lık­la­rın­dan faren­jit ve sinü­zit ile karış­tı­rı­la­bi­li­yor. Boğaz ref­lü­sü­nün bun­lar dışın­da ken­di­ne has semp­tom­la­rı olma­dı­ğı­nı belir­ten Doç. Dr. Gediz Murat Serin, bu neden­le tanı­sı zor’ bir has­ta­lık oldu­ğu­nu vur­gu­lu­yor. Bazen boğaz ref­lü­sü’ tanı­sı koy­ma­da çok özel muaye­ne­le­re ihti­yaç duyul­du­ğu­nu dile geti­ren Doç. Dr. Murat Gediz Serin, özel kame­ra­lı muaye­ne­ler ile mide asi­di­nin gırt­la­ğın arka bölü­mün­de yol açtı­ğı eroz­yon­la­rın tes­pit edi­le­bil­di­ği­ni de söylüyor.

MİDE KAPI­SI­NIN İŞL­EVİ BOZULUYOR

Mide­nin işle­yi­şi­ne bakıl­dı­ğın­da aslın­da sin­di­ri­mi kolay­laş­tır­mak için sal­gı­la­nan mide asi­di­nin aşa­ğı­ya yani ince bağır­sa­ğa doğ­ru yol alma­sı gere­ki­yor. Ve nor­mal­de yemek boru­suy­la mide ara­sın­da kas­tan olu­şan bir kapı, mide asi­di­nin yuka­rı kaç­ma­sı­nı engel­li­yor. Gün­de bir mik­tar ve az sayı­da (1020) geri­ye kaçı­şın nor­mal kabul edil­di­ği­ni belir­ten Doç. Dr. Murat Gediz Serin, mide asi­di­nin han­gi sebep­ler­le geri kaça­bi­le­ce­ği­ni ise şöy­le anla­tı­yor: En sık görü­len nede­ni yemek boru­suy­la mide ara­sın­da sfink­ter’ dedi­ği­miz kapı­nın fonk­si­yo­nu­nun bozul­ma­sı. Bu bozul­ma­yı yedi­ği­niz şey­ler­den duy­gu­sal duru­mu­nu­za kadar pek çok şey etki­le­ye­bi­li­yor. Ayrı­ca gene­tik yat­kın­lık­lar, siga­ra ve alkol kul­la­nı­mı da ref­lü olu­şu­mun­da etkili.”

MİD­ED­EN BOĞA­ZA YANSIYOR

Asit mide­den geri kaç­tı­ğı zaman, yemek boru­su­na doğ­ru yük­sel­di­ğin­de buna mide ref­lü­sü’ (gast­ro­öze­fa­ge­al), daha yuka­rı kaçar­sa boğaz ref­lü­sü’ (laren­go­fa­ren­ge­al) adı veri­li­yor. Mide ve boğaz ref­lü­sü, temel­de aynı rahat­sız­lık çün­kü her iki­si de mide­den kay­nak­la­nı­yor. Boğaz ref­lü­sü­nü mide ref­lü­sü­nün bir uzan­tı­sı gibi düşün­mek gerek­ti­ği­ni söy­le­yen Doç. Dr. Gediz Murat Serin, Sonuç ola­rak aynı yer­den kay­nak­la­nı­yor­lar fakat boğaz ref­lü­sü­nü has­ta­lı­ğın daha uzun sıç­ra­ma­sı ola­rak düşü­ne­bi­li­riz” diyor.

GÖĞÜS­TE YAN­MA OLMAZ

Aslın­da mide ile boğaz ref­lü­sü­nün ara­sın­da temel bir fark var: göğüs­te yan­ma. Mide ref­lü­sün­de göğüs­te yan­ma­nın çok tipik bir bul­gu oldu­ğu­nu ifa­de eden Doç. Dr. Gediz Murat Serin, boğaz ref­lü­sü olan­lar­da bu etki­nin görül­me­ye­ce­ği­ni belir­te­rek, sö zle­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor: Boğaz ref­lü­sü­nün tipik özel­lik­le­ri ise, boğaz­da gıcık his­si, yan­ma, temiz­le­me his­si, öksü­rük, ses kısık­lı­ğı gibi yakın­ma­lar­dan olu­şur. Kimi­le­ri de ağzı­na san­ki acı su geli­yor­muş gibi his­set­ti­ğin­den yakınır.”

DIŞ­LA­YA­RAK BULUNUR

Boğaz ref­lü­sü­nün baş­ka rahat­sız­lık­lar­la karı­şa­bi­le­ce­ği­ni de anla­tan Doç. Dr. Gediz Murat Serin, buna örnek ola­rak faren­jit ve sinü­zit gibi üst solu­num yolu has­ta­lık­la­rı­nı gös­te­ri­yor. Dola­yı­sıy­la kişi Ben ref­lü müyüm?’ diye gel­mi­yor. Çok sık faren­jit olu­yo­rum’, Geç­me­yen bir öksü­rü­ğüm var’, Ağzım­da acı bir tat var’ diye geli­yor. Serin, bu semp­tom­la­rı üst üste koya­rak diğer rahat­sız­lık­la­rı dış­la­dık­la­rı­nı ve bir ön tanı koy­duk­la­rı­nı belir­ti­yor. Ardın­dan ref­lü­yü bas­tı­ra­cak ilaç teda­vi­si­ne yönel­dik­le­ri­ni söy­lü­yor: İlaca veri­len cevap aslın­da bizi ref­lü tanı­sı­na götü­rü­yor. Kişi ilaç­lar­dan fay­da görü­yor­sa, tanı koy­mak daha kolay­la­şı­yor.” Ref­lü­de nadi­ren cer­ra­hi müda­ha­le ter­cih edil­di­ği­ni dile geti­ren Doç. Dr. Gediz Murat Serin, Çok cid­di bir mide ve boğaz ref­lü­sü oldu­ğun­da ame­li­yat düşü­nü­lür ama bu oran çok düşük. Bura­da ilaç­lar­la bir­lik­te daha çok yaşam şek­li­ne dik­kat edil­me­si gere­ki­yor” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment