Boehringer Ingelheim’e inovasyon ödülü

Boehringer ingelheimOCAK 2016

Boeh­rin­ger Ingel­he­im 2015 yılın­da dün­ya­nın en yeni­lik­çi şir­ket­le­rin­den biri ola­rak gös­te­ril­di. Araş­tır­ma­ya daya­lı ilaç şir­ke­ti, tari­hin­de ilk kez Thom­son Reuters haber ajan­sı­nın aday gös­ter­di­ği ilk 100 küre­sel yeni­lik­çi ara­sın­da yer aldı. Thom­son Reuters bu ödü­lü 2011 yılın­dan beri veri­yor. Yeni­lik­çi gücü ölç­mek ve kaza­nan­la­rı belir­le­mek için haber ajan­sı dört temel pren­sip üze­ri­ne kuru­lu ayrın­tı­lı bir bilim­sel yak­la­şım takip edi­yor: top­lam patent hac­mi, patent baş­vu­ru­su-başa­rı­lı olma ora­nı, port­fol­yo­nun küre­sel ölçe­ği ve kanı­ta daya­lı patent etkisi.

İlgili Haberler

Leave a Comment