Boehringer Ingelheim Türkiye, İletişim Kanallarına Tableti de Ekledi

BOEH­RIN­GER Ingel­he­im Tür­ki­ye, ile­ti­şim kanal­la­rı­na tab­le­ti de ekle­ye­rek bir yeni­li­ğe imza attı.
Diji­tal pazar­la­ma­da tablet/iPad gibi mobil ile­ti­şim araç­la­rı­nın ve/veya sos­yal med­ya kanal­la­rı­nın aktif ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yan e‑Detailing (diji­tal ürün tanı­tı­mı) veya alter­na­tif ile­ti­şim kanal­la­rı pro­je­le­ri, yeni model pazar­la­ma ola­rak görü­lü­yor ve pazar­la­ma­da dev­rim ola­rak nite­len­di­ri­li­yor. Boeh­rin­ger Ingel­he­im Tür­ki­ye, Ürün müdü­rü ola­rak çalı­şan ve Alter­na­tif İlet­iş­im Kanal­la­rı takı­mın­da yer alan Seda Atı­cı pro­jey­le ilgi­li, Mobil kanal­lar kit­le­le­re hız­lı ulaş­ma­mı­zı sağ­lı­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment