Boehringer Ingelheim Finans Bölümüne Hollanda’dan Atama

Boeh­rin­ger Ingel­he­im Hollanda’da Finans ve Muha­se­be Müdü­rü ola­rak görev yapan Arjan van der Oort, Boeh­rin­ger Ingel­he­im Tür­ki­ye Finans Bölümü’ne Finans ve İdari İşl­er Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Eylül 2005 tari­hin­den bu yana Boeh­rin­ger Ingel­he­im Hollanda’da Finans ve Muha­se­be Müdü­rü ola­rak görev yapan Arjan van der Oort, Ağus­tos 2008 ile Ağus­tos 2010 yıl­la­rı ara­sın­da mev­cut göre­vi­ne ek ola­rak Boeh­rin­ger Ingel­he­im Hollanda’da Hay­van Sağ­lı­ğı İş Kontrolü’nden sorum­lu oldu. Finans ve muha­se­be üze­ri­ne fark­lı sek­tör­ler­de görev yapan Oort, Boeh­rin­ger Ingelheim’dan önce Sony Avru­pa ve Sony İngiltere’de Finans ve Muha­se­be Müdür Yar­dım­cı­sı ola­rak görev aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment