Boehringer Ingelheim Çalışanları Daha Fazla Sağlık” İçin Yarıştı

Birin­ci­lik Ödülü

BOEH­RIN­GER Ingel­he­im çalı­şan­la­rı ara­sın­da bu yıl üçün­cü­sü düzen­le­nen fotoğ­raf yarış­ma­sı sonuç­lan­dı. Onlar­ca çalı­şa­nın bir­bi­rin­den güzel fotoğ­raf­la­rıy­la katıl­dı­ğı yarış­ma­da birin­ci­li­ği, Ben­gi Aydi­lek elde etti.

Kasım 2011 tari­hin­de baş­lat­tı­ğı Daha Faz­la Sağ­lık” pro­je­si ile dün­ya­da ve Türkiye’de sağ­lık ala­nın­da sos­yal giri­şim­ci­ler ara­yan Boeh­rin­ger Ingel­he­im, üçün­cü­sü­nü düzen­le­di­ği fotoğ­raf yarış­ma­sı­nın konu­su­nu daha faz­la sağ­lık ola­rak belir­le­di. Boeh­rin­ger Ingel­he­im, çalı­şan­la­rı ara­sın­da­ki bağı güç­len­dir­mek, yara­tı­cı­lık­la­rı­na des­tek olmak ve haya­tın için­den kare­le­ri sanat
yapıt­la­rı­na dönüş­tür­mek ama­cıy­la gele­nek­sel ola­rak düzen­le­di­ği fotoğ­raf yarış­ma­sı­na bu yıl­da çalı­şan­lar yoğun ilgi gösterdiler.

Daha faz­la sağ­lık­la ilgi­li bir­bi­rin­den güzel kare­le­rin objek­tif­le­re takıl­dı­ğı yarış­ma­da Ben­gi Aydi­lek birin­ci­lik, Eda Subaş­lar ikin­ci­lik ve Ser­kan Erko­van üçün­cü­lük ödü­lü aldı.

Üçün­cü­lük Ödülü
İkinc­il­ik Ödülü

 

 

İlgili Haberler

Leave a Comment