Böbrek Naklinde Organ Doğurtma Yöntemi

İSPANYA’da bulu­nan Bar­ce­lo­na Üniversitesi’ne bağ­lı Hos­pi­tal Clinic’in Böb­rek Nak­li Mer­ke­zi Nef­ro­lo­ji ve Üro­lo­ji Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Josep M. Cam­pis­tol ve eki­bi­nin 65 kadın veri­ci üze­rin­de başa­rıy­la uygu­la­dı­ğı Trans­va­ji­nal Yön­tem­le Böb­rek Veri­ci­si Operasyonu’nun 2012 yılı sonun­da Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Organ Nak­li Merkezi’nde de uygu­lan­ma­sı planlanıyor.
Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Organ Nak­li Mer­ke­zi Bölüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Ser­dar Kaçar ve eki­bi­nin davet­li­si ola­rak Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Kompleksi’ni ziya­ret eden Prof. Dr. Cam­pis­tol, kadın veri­ci­den vaji­nal yol­la böb­rek alı­mı­nın donör­de yara izi mey­da­na getir­me­di­ği­ni belir­te­rek, Böb­rek­le­ri­ni veren kadın donör­ler, bu yön­tem saye­sin­de, 24 saat son­ra has­ta­ne­den tabur­cu olu­yor” dedi.
Organ nak­lin­de­ki son geliş­me­le­rin pay­la­şıl­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı bir top­lan­tı için Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Cam­pis­tol, organ nak­li ala­nın­da Türkiye’nin en önem­li mer­kez­le­rin­den biri olan Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Organ Nak­li Merkezi’ni ziya­ret etti. Prof. Dr. Cam­pis­tol, böb­rek nak­lin­de çığır aça­cak Organ Doğurt­ma’ ola­rak da adlan­dı­rı­lan rans­va­ji­nal Böb­rek Veri­ci­si Operasyonu”nun Bar­ce­lo­na Üniversitesi’nde ken­di­si­nin başın­da bulun­du­ğu bir ekip tara­fın­dan bugü­ne dek 65 has­ta üze­rin­de uygu­lan­dı­ğı­nı ve çok başa­rı­lı sonuç­lar alın­dı­ğı­nı kaydetti.

İlgili Haberler

Leave a Comment