Böbrek nakli son değil ilk çaredir”

Dr. Emilio Poggio

Dr. Emi­lio Poggio

BÖB­REK / AĞUS­TOS 2016

İst­er kalp olsun ister akci­ğer, böb­rek veya kara­ci­ğer, bir­çok insan, çalış­ma­yan bir orga­nın teda­vi­sin­de nakil yap­ma­nın son çare oldu­ğu­nu düşü­nür. Ancak böb­rek has­ta­lı­ğı duru­mun­da nakil yap­ma, yeni böb­rek alma ada­yı has­ta­lar için ger­çek­te ilk teda­vi seçeneğidir.

Böb­rek nakil­le­rin­de uzman olan Cle­ve­land Clinic’ten Nef­ro­log Dr.Emilio Poggio’a göre Böb­rek nak­li son çare değil­dir; bu bir ilk çaredir.”

Has­ta­lık Kont­rol ve Korun­ma Merkezleri’ne göre, Amerika’daki yetiş­kin­le­rin 10%’undan faz­la­sı yani yak­la­şık 20 mil­yon insan kro­nik böb­rek hastası. 

Türkiye’de kayıt­lı 66 bin 711 böb­rek has­ta­sı var ve bu sayı sürek­li artı­yor. Asıl büyük ve önem­li kısım buz­da­ğı­nın altın­da, 7 mil­yon 300 bin kişi böb­rek has­ta­sı oldu­ğu­nu bil­me­den yaşı­yor. Böb­rek son evre­ye kadar sin­yal vermiyor. 

Dr. Poggio’nun söy­le­di­ği­ne göre, Amerika’da 600.000 kişi diya­li­ze giri­yor ve 100,000 kişi bir böb­rek nak­li için bek­le­me lis­te­sin­de. Ancak yıl­da sade­ce 16,000 nakil yapılabiliyor.

Pog­gio, üç ger­çe­ğin bilin­me­si konu­sun­da uyarıyor:

1. Diya­li­zin hem artı­la­rı hem de eksi­le­ri var­dır. Bazı has­ta­lar diya­li­ze gir­me­yi erte­ler fakat bunu dene­dik­le­rin­de, tat­lı bir sürp­riz ile kar­şı­la­şır­lar. İns­anl­ar sık­lık­la teda­vi olun­ca­ya kadar ne kadar kötü his­set­mek­te olduk­la­rı­nı fark etmez­ler. İlk bir­kaç ay içe­ri­sin­de, iştah­la­rı yeri­ne gelir, kilo alır­lar ve daha faz­la ener­ji­le­ri olur. Fakat, diya­liz teda­vi­si­ne har­ca­nan süre kişi­nin bağım­sız­lı­ğı­nı ve hayat kali­te­si­ni düşürebilmektedir.

2. Nak­lin fay­da­la­rı yan etki­le­rin­den faz­la­dır. Nakil yap­ma­nın eksi­le­ri­ne rağ­men, kısa dönem ve uzun dönem sonuç­la­rı­nın diya­liz­den çok daha iyi oldu­ğu­na dair bol mik­tar­da veri bulun­mak­ta­dır. Has­ta­la­rın hayat kali­te­le­ri artar, daha iyi ve daha uzun yaşarlar.

Ger­çek­te, dönüm nok­ta­sı nite­li­ğin­de­ki 1999 yılı çalış­ma­sı diya­li­ze bağ­lı ola­rak nakil bek­le­yen has­ta­la­rın sağ­lık sonuç­la­rı­nı henüz yeni bir böb­re­ğe kavuş­muş has­ta­lar ile kar­şı­laş­tır­mış­tır. Çalış­ma, nakil has­ta­la­rı­nın uzun dönem ölüm oran­la­rı­nın diya­liz has­ta­la­rı­na göre 48% ile 82% daha düşük oldu­ğu­nu göstermiştir.

Ame­ri­ka Bir­le­şik Devletleri’nde her yıl ger­çek­leş­ti­ri­len 16,000 böb­rek nak­lin­den yüz­de 3040 kada­rı yaşa­yan bağış­çı­lar­dan gelir. Bu nakil­le­rin başa­rı şan­sı, kadav­ra­lar­dan yapı­lan nakil­le­rin başa­rı şan­sın­dan daha yüksektir.

3. Her­kes bir nakil ala­maz. Kimin bir yeni böb­rek ada­yı oldu­ğu­nu belir­le­me­de bir­çok fak­tör göz önü­ne alın­mak­ta­dır. Diya­bet veya kalp yet­mez­li­ği gibi diğer tıb­bi durum da bun­lar­dan biridir. 

Siga­ra içmek gibi, bir nak­li zor­laş­tı­ra­bi­lecek şart­la­rın yöne­til­me­si ve tıb­bi teda­vi­ye uyum­lu kalın­ma­sı gerekmektedir. 

<img src=“http://www read the full info here.literaturaktuel.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png” class=“nopin” alt=“Share via ema­il” title=“Share via email”/>
Share

İlgili Haberler

Leave a Comment