Böbrek kanserinde yeni sonuçlar yüz güldürüyor

TEM­MUZ 2016

ABD’de düzen­le­nen kan­ser kong­re­sin­de sonuç­la­rı açık­la­nan iki ayrı çalış­ma, böb­rek hüc­re­li kan­ser­ler­de, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin kuv­vet­len­di­ril­me­si esa­sı­na daya­nan immü­no­te­ra­pi” yön­te­mi­nin has­ta­la­rın yaşam süre­si­ni uzat­tı­ğı­nı orta­ya koydu.

Ame­ri­can Soci­ety of Cli­ni­cal Onco­logy (ASCO) 52. Kongresi’nde, bağı­şık­lık sis­te­mi­ni kuv­vet­len­di­re­rek tümö­rü yok etme­yi amaç­la­yan immü­no-onko­lo­ji kli­nik araş­tır­ma­la­rın sonuç­la­rı açıklandı.

Dic­le Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Tıb­bi Onko­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Meh­met Ali Kap­lan, kong­re­de özel­lik­le teda­vi­ye iliş­kin yeni yak­la­şım­la­rın ele alın­dı­ğı­nı söy­le­di. Cer­ra­hi müda­ha­le, rad­yas­yon, kemo­te­ra­pi ve hede­fe yöne­lik uygu­la­ma­la­rın, kan­ser teda­vi­si­nin teme­li­ni oluş­tur­du­ğu­nu belir­ten Doç. Dr. Kap­lan, stan­dart ola­rak uygu­la­nan bu yön­tem­le­rin ile­ri evre kan­ser has­ta­la­rın­da hem sağ kalım hem de pozi­tif yaşam kali­te­sin­de yeter­li başa­rı­yı gös­te­re­me­di­ği­ni ifa­de etti.

Doç. Dr. Kap­lan, bu alan­da yürü­tü­len son kli­nik çalış­ma­lar­dan biri­nin bağı­şık­lık sis­te­mi­nin kuv­vet­len­di­ri­le­rek, tümö­rün yok edil­me­si­ne imkan veren immü­no-onko­lo­ji” oldu­ğu­nu belir­te­rek, Tümö­re kar­şı has­ta­nın bağı­şık­lık sis­te­mi­ni çalış­tır­ma pren­si­bi, uzun yıl­lar­dır üze­rin­de çalı­şı­lan bir konu olma­sı­na rağ­men, uygun hede­fin sap­ta­nıp ilaç hali­ne geti­ril­me­si günü­müz­de çığır açtı. Böb­rek kan­se­rin­de de immu­no-onko­lo­ji ala­nın­da­ki ilaç­lar hız­la kul­la­nı­ma gir­di” dedi. 

UZUN DÖNEM SAĞ­KA­LIM SONUÇ­LA­RI UMUT VERİYOR

Böb­rek­ten kay­nak­la­nan kötü huy­lu tümör­le­rin renal hüc­re­li kan­ser ola­rak tanım­lan­dı­ğı­nı anla­tan Kap­lan, kong­re­de immü­no-onko­lo­jik teda­vi yak­la­şı­mı­nı temel alan iki kli­nik çalış­ma­ya yer veril­di­ği­ni belirt­ti. Her iki çalış­ma­da elde edi­len sonuç­la­rın, şim­di­ye kadar ile­ri evre böb­rek hüc­re­li kan­ser has­ta­la­rı için immu­no­te­ra­pi aja­nı ile elde edil­miş en iyi sağ­ka­lım sonuç­la­rı oldu­ğu­nun altı­nı çizen Doç. Dr. Kap­lan, Nivolumab’ın iki çalış­ma­sın­da da uzun dönem güven­li­lik ve yan etki pro­fi­li, daha önce bil­di­ri­len çalış­ma­lar­la tutar­lı çık­tı. Dört yılı aşkın takip süre­si­nin sonun­da yeni güven­li­lik sin­yal­le­ri tanım­lan­ma­dı” dedi. 

Doç. Dr. Kap­lan, ayrı­ca şun­la­rı söyledi:

Bul­gu­lar, bir çalış­ma­da has­ta­la­rın yüz­de 38’inin dör­dün­cü yıl­da ve yüz­de 34’ünün beşin­ci yıl­da hala hayat­ta oldu­ğu­nu gös­ter­di. Diğer çalış­ma­da ise has­ta­la­rın yüz­de 29’unun dör­dün­cü yıl­da hayat­ta oldu­ğu gös­te­ril­di. Bu sonuç­lar onko­lo­ji teda­vi­sin­de bilim insan­la­rı ara­sın­da heye­can yarat­mış­tır. Çün­kü, yaşam süre­sin­de uza­ma ve yan etki­le­rin az olma­sı kali­te­li bir yaşam ola­na­ğı sağlamaktadır” 

İlgili Haberler

Leave a Comment