Böbrek kanserinde sigara ve obezite risk faktörü

Prof. Dr. Mah­mut Gümüş

Özel­lik­le obe­zi­te­nin ve siga­ra kul­la­nı­mı­nın böb­rek kan­ser­le­rin­de önem­li birer risk fak­tö­rü ola­rak orta­ya çık­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Mah­mut Gümüş, Bunun­la bir­lik­te böb­rek kan­se­ri, aile­sin­de özel­lik­le genç yaş­ta böb­rek kan­se­ri geli­şen kişi­ler­de, nor­mal kişi­le­re naza­ran yak­la­şık üç kat daha faz­la görül­mek­te­dir. Has­ta­lı­ğın olu­şu­mun­da özel­lik­le gene­tik bozuk­luk­lar rol alsa da, böb­rek kan­se­rin­de irsî geçiş sık bek­le­nen bir durum değil­dir. Diğer kan­ser­ler­le ben­zer şekil­de, böb­rek kan­se­ri ile iliş­ki­li gene­tik send­rom­lar tüm böb­rek kan­ser­le­ri­nin %4 ila %5’ini oluş­tur­mak­ta­dır” dedi.

YENİ NESİL TEDA­Vİ­L­ER UMUT VAAT EDİYOR

Böb­rek kan­se­ri vaka­la­rı­nın yak­la­şık %25’inin ile­ri evre­de teş­his edil­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Mah­mut Gümüş şun­la­rı söy­le­di: Bu oran özel­lik­le far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı ve ülke­miz­de­ki sağ­lık koşul­la­rı­nın iyi­leş­me­si saye­sin­de yıl­lar için­de azal­mak­ta­dır. Böb­rek kan­se­ri vaka­la­rı­nın %75’i erken evre­de teş­his edil­di­ği için en yay­gın teda­vi şek­li cer­ra­hi müda­ha­le­dir ve has­ta­lık baş­ka bir böl­ge­ye sıç­ra­ma­mış ise cer­ra­hi dışın­da ek teda­vi­ye gerek yok­tur. Has­ta­lık baş­ka bir böl­ge­ye sıç­ra­mış olsa da böb­rek­te­ki ana tümö­rün cer­ra­hi yol­la çıka­rıl­ma­sı­nın has­ta­lı­ğın gidi­şa­tı­na olum­lu yön­de kat­kı yap­tı­ğı­na dair bul­gu­lar sap­tan­mış­tır. Baş­ka böl­ge­le­re yayıl­mış, yani metas­ta­tik böb­rek kan­ser­le­rin­de teda­vi imkan­la­rı her geçen gün art­mak­ta­dır ve böb­rek kan­se­ri en faz­la geliş­me­nin oldu­ğu alan­lar­dan biri­si­dir. Ağız yoluy­la kul­la­nı­lan yeni nesil hedef­len­miş teda­vi seçe­nek­le­ri tümö­rün bes­len­me­si­ni sağ­la­yan kan damar­la­rı üze­rin­den etki gös­te­re­rek tümö­rün büyü­me­si­ni önle­mek­te ve küçül­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır. Ağız yoluy­la alı­na­bi­len bu tür ilaç­lar­la 33 ayla­ra varan sağ­ka­lım sağlanabilmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment