Böbrek kanserinde ilk seçenek minimal müdahaledir

Ürolog Dr. Rajan Ramanathan
Üro­log Dr. Rajan Ramanathan

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Bir böb­rek­te kan­ser oldu­ğu teş­hi­si konul­duy­sa, bu böb­rek kay­be­di­le­bi­lir. Fakat öte­ki de risk altın­da mıdır?

Cle­ve­land Clinic’ten Üro­log Dr. Rajan Ramanathan’un söy­le­di­ği­ne göre, şans­lı bir şekil­de, bir­çok has­ta için kan­ser diğer böb­re­ğe sıç­ra­ma eği­li­mi gös­ter­me­mek­te­dir ve kan­se­rin bir böb­rek­ten diğe­ri­ne geç­me­si nadirdir.

Kan­se­rin vücut­ta yayıl­ma­sı­nın üç yolu vardır: 

Lenf sis­te­mi yolu ile yakın­da­ki lenf nodül­le­ri­ne sıçraması.

Kan dola­şı­mı yolu ile. Bu genel­de böb­rek üstü bez­le­ri, kara­ci­ğer, akci­ğer­ler, beyin ve bazen de kemik­ler ile sonuçlanır. 

Yakın­da­ki organ­la­ra sıçraması. 

Böb­rek­ler yan yana olma­dı­ğın­dan, kan­se­rin birin­den diğe­ri­ne geç­me­si ola­sı­lı­ğı düşüktür.

Ancak, kan­se­rin diğer bir orga­na yayıl­ma­sı ola­sı­lı­ğı büyük­lü­ğü ve büyü­me hızı­na bağ­lı­dır. Dr. Ramanathan’ın söy­le­di­ği­ne göre, büyük veya hız­lı büyü­yen tümör­ler, vücu­dun diğer yer­le­ri­ne yayıl­ma­ya daha yatkındırlar.

Böb­rek kan­se­ri olan­lar neye hazır olmalılar?

Böb­rek kan­se­ri yöne­ti­mi iki kate­go­ri­den oluşur:

1. Aktif gözetim

Eğer dok­to­ru­nuz tümö­rün iyi huy­lu oldu­ğu­nu düşü­nü­yor­sa veya iler­le­miş yaş veya diğer sağ­lık durum­la­rı nede­niy­le ame­li­ya­tı risk­li bulu­yor­sa, bu yolu izleyebilir.

Göze­tim boyun­ca, her altı ila dokuz ayda bir dok­tor­la­rı­nız tümö­re görün­tü­le­me yolu ile bakar­lar, tümö­rün ölçü­sü­nün aynı kalıp kal­ma­dı­ğı­nı takip eder­ler. Bura­da genel­de CAT tara­yı­cı kullanılır.

2. Ame­li­yat

Daha genç, sağ­lık­lı has­ta­lar için tipik teda­vi ameliyattır.

Dr. Rama­nat­han, bugün has­ta­la­rı­nın % 90’ını mini­mal müda­ha­le kıs­mi böb­rek ame­li­ya­tı yolu ile teda­vi etti­ği­ni belirt­mek­te­dir. Bu yön­tem­de tümör ve çev­re­sin­de­ki böb­re­ğin küçük bir kıs­mı alınmaktadır.

Eğer tümör çok büyük­se veya böb­re­ğin yeni­den inşa edil­me­si çok güç görü­nü­yor­sa, dok­tor has­ta­yı radi­kal böb­rek ame­li­ya­tı yolu ile teda­vi ede­bi­lir. Bu pro­se­dür­de, cer­rah tümö­rü, böb­re­ği ve çev­re­sin­de­ki yapı­la­rı çıkartır.

Dr. Rama­nat­han, az sayı­da­ki has­ta için radi­kal böb­rek ame­li­ya­tı­na baş­vur­du­ğu­nu belir­ti­yor. Bunun temel nede­ni, böb­re­ği alma­nın uzun vade­de böb­rek fonk­si­yo­nu­na zarar ver­me­si ve has­ta­nın diya­li­ze ihti­yaç duy­ma­sı ris­ki­ni doğurmasıdır.

Neye hazır olunmalı?

Kan­ser teş­hi­si konu­lan has­ta­la­rı bek­le­yen iki tip teda­vi şek­li (rad­yas­yon ve biyop­si) genel­de böb­rek teda­vi­si­nin bir par­ça­sı değildir.

Dr. Ramanathan’ın söy­le­di­ği­ne göre, bir­çok böb­rek kan­se­rin­de rad­yas­yon pek işe yara­maz. Bunun yeri­ne cer­ra­hi, hari­ka sonuç­lar geti­ren altın stan­dar­dı” oluşturur.

Böb­rek tümör­le­ri­ne nadi­ren biyop­si yap­tı­ğı­nı belir­ten Rama­nat­han Bir­çok tümör mini­mum müda­ha­le cer­ra­hi yol ile çıka­rıl­dı­ğın­da biyop­si­ye gerek kal­mı­yor” diyor.

Nadir durum­lar­da risk­ler daha fazla

Tümör­le­rin böb­rek­ler ara­sın­da yayıl­ma ihti­ma­li düşük de olsa, bazı belir­li nadir durum­lar­da, her iki­sin­de de kan­ser­le karşılaşabilirsiniz.

Dr. Ramanathan’ın söy­le­di­ği­ne göre, kan­ser ikin­ci böb­rek­te de novo” (ilk defa) orta­ya çıka­bi­lir. Bu durum yük­sek ris­ke sahip­se­niz de görü­le­bi­lir. Yük­sek risk durum­la­rı şunlardır:

Von Hip­pel-Lin­dau sendromu 

Birt-Hogg-Dubé send­ro­mu

Her iki­si de gene­tik durum­lar­dır. Bir nok­ta­da, tümö­rün her iki böb­rek­te de görül­me ris­ki­ni artırırlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment