Böbrek için dışarıda tuvalet yapmak değil, kabızlık tehlikeli

bobrek gunuBÖB­REK / NİS­AN 2016

Türk Böb­rek Vak­fı, 2016 Dün­ya Böb­rek Günü’nde çocuk­la­rın böb­rek sağ­lı­ğı­nı masa­ya yatır­dı. Türk Böb­rek Vak­fı Baş­ka­nı Timur Erk, Çocuk Nef­ro­lo­ji­si Uzman­la­rı Prof. Dr. Lale Sever, Türk Böb­rek Vak­fı Müte­vel­li Heyet Üye­si İpek Tan­rı­yar ve Türk Böb­rek Vak­fı Des­tek­çi­si Hasan Yal­nı­zoğ­lu, çocuk­lar­la bir ara­ya gele­rek böb­rek sağ­lı­ğı için sıvı alı­mı, tuva­let eği­ti­mi, sağ­lık­lı bes­len­me ve spor konu­la­rı­nın öne­mi­ne değindiler.

Ulus­la­ra­ra­sı Nef­ro­lo­ji Bir­li­ği ISN ve Ulus­la­ra­ra­sı Böb­rek Vakıf­la­rı Fede­ras­yo­nu IFKF’in ortak­la­şa düzen­le­di­ği ve böb­rek sağ­lı­ğı­na dair dün­ya­nın en geniş kap­sam­lı orga­ni­zas­yo­nu olan Dün­ya Böb­rek Günü, bu yıl 11. kez kut­lan­dı. Bu sene seçi­len Böb­rek Has­ta­lık­la­rı ve Çocuk­lar” tema­sı, böb­rek­le­rin erken yaş­lar­dan iti­ba­ren önem­sen­me­si gerek­ti­ği­ni ve pek çok yetiş­kin­de orta­ya çıkan böb­rek has­ta­lık­la­rı­nın çocuk­luk çağın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı hatırlatıldı. 

Böb­rek Vak­fı ne dedi?

Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü ve diğer kuru­luş­lar tara­fın­dan küre­sel bir sağ­lık soru­nu ola­rak kabul edi­len kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğı, dün­ya nüfu­su­nun %10’unu etki­li­yor ve bu duru­mun önü­müz­de­ki 10 yıl için­de %17 ora­nın­da arta­ca­ğı öngörülüyor.

Türk Böb­rek Vak­fı bugü­ne kadar yürüt­tü­ğü eği­tim pro­je­siy­le ülke gene­lin­de 67 okul­da 15.000’den faz­la öğren­ci­ye ulaştı. 

Yapı­lan son çalış­ma­la­ra göre, kişi başı gün­de 6 gram olma­sı gere­kir­ken ülke­miz­de 18 gra­ma ula­şan tuz tüke­tim alış­kan­lı­ğı, 3 gram düşüş­le 15 gra­ma geriledi.

Sade­ce tuz ve tuz­lu gıda­la­rın değil, özel­lik­le gli­se­mik indek­si yük­sek mısır nişas­ta­sı şuru­bu ile imal edil­miş içe­cek­ler ve yiye­cek­le­rin de, çocuk­lar­da obe­zi­te­yi ve şeker has­ta­lı­ğı ris­ki­ni art­tı­ra­rak kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğı­na yol açıyor.

Çocuk­lar­da böb­rek­le­re zarar vere­bi­len has­ta­lık­la­rın başın­da idrar yolu enfek­si­yo­nun gel­di­ği­ne işa­ret eden İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si, Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Çocuk Nef­ro­lo­ji­si Bölü­mü Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Lale Sever ise yap­tı­ğı konuş­ma­da anne – baba­lar ve öğret­men­ler için uya­rı­lar­da bulundu: 

Bu has­ta­lık­tan korun­mak için bol su içmek ve idra­rı tut­ma­mak önemlidir. 

Çocu­ğun idrar mik­ta­rı­nın 30 X çocu­ğu­nu­zun tar­tı­sı” kadar olma­sı (yani, 20 kg bir çocuk için 30×20 = 600 ml) yeter­li sıvı aldı­ğı­nın işaretidir. 

İdr­ar­ın uzun süre boşal­tıl­ma­ma­sı mik­rop­la­rın üre­me­si için uygun bir ortam yara­tır, ayrı­ca böb­rek­ler­de basın­cı artı­ra­bi­lir. Bu neden­le idrar kese­si­nin sık ola­rak boşal­tıl­ma­sı (gün­de 57 defa) gerekir. 

Okul çocuk­la­rı­nın her iki ders ara­sın­dan birin­de çiş yap­ma alış­kan­lı­ğı” kazan­ma­sı uygundur. 

Kir­li tuva­let­ten idrar yol­la­rı­na mik­rop bulaş­maz. İdr­ar yolu­na bula­şan mik­rop­lar çoğun­luk­la dış­kı için­de ürer­ler. Kabız­lık, bar­sak­lar­da dış­kı­nın uzun süre bek­le­me­si­ne yol aça­rak çok sayı­da mik­rop biri­ki­mi­ne neden olur ve idrar yolu enfek­si­yo­nu­nu kolay­laş­tı­rır. Bu neden­le kabız­lı­ğın önlen­me­si de böb­rek sağ­lı­nın korun­ma­sı için önemlidir.

Etkin­li­ğe İpek Tan­rı­yar ve Hasan Yal­nı­zoğ­lu da katı­la­rak çocuk­la­ra böb­rek­le­ri­ni koru­mak için yap­tık­la­rı­nı anlattılar. 

İlgili Haberler

Leave a Comment