Biyoteknolojik İlaç Kitapçığı çıktı

İEİS Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut

Tür­ki­ye ilaç endüst­ri­si­nin kök­lü ve önde gelen kuru­lu­şu olan İlaç Endüst­ri­si İşv­er­enl­er Sen­di­ka­sı (İEİS), biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın öne­mi­ne ve bu alan­da­ki geliş­me­le­re dik­kat çek­mek ama­cıy­la Biyo­tek­no­lo­jik İlaç Kitap­çı­ğı hazır­la­dı. Kitap­çık­ta, Türkiye’de biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­ra iliş­kin düzen­le­me­ler ve temel konu­lar ele alın­dı. Ayrı­ca, Avrupa’nın eşde­ğer ve biyo­ben­zer ilaç­lar konu­sun­da önde gelen çatı kuru­lu­şu olan Medi­ci­nes for Euro­pe tara­fın­dan biyo­ben­zer ilaç­la­ra yöne­lik hazır­la­nan kısa tanı­tım fil­mi, giri­şim­le­ri­miz sonu­cun­da bir­çok Avru­pa dili­nin yanı sıra, Türk­çe alt yazıy­la da yayın­lan­dı. İEİS Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut: Biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar insan sağ­lı­ğı ala­nın­da çığır açı­yor” Konuy­la ilgi­li açık­la­ma yapan İEİS Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut: Bugün­kü koşul­lar­da bili­nen yak­la­şık 30 bin has­ta­lık­tan ancak 10 bini­nin teda­vi­si yapı­la­bi­li­yor. Ara­la­rın­da kan­ser, alz­he­imer, kalp has­ta­lık­la­rı ve diya­be­ti de içe­ren 200 has­ta­lı­ğın teda­vi­si için geliş­ti­ri­len ilaç­la­rın büyük bir kıs­mı­nı biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar oluş­tu­ru­yor” dedi.

Dün­ya ilaç paza­rın­da biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın kul­la­nım ora­nı %20’lere ulaş­mış durum­da. Tür­ki­ye ilaç paza­rın­da, 183 refe­rans biyo­tek­no­lo­jik, 38 biyo­ben­zer ilaç bulu­nu­yor. Biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın reçe­te­li ilaç­lar içe­ri­sin­de­ki payı 2015’te tutar ola­rak %17. 2014’te 2,13 mil­yar TL olan pazar, 2015’te %20 büyü­ye­rek 2,57 mil­yar TL’ye ulaş­tı. Bu ürün­le­rin büyük çoğun­lu­ğu da ithal ürün­ler. Dün­ya ilaç paza­rın­da­ki yeri git­tik­çe artan biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın, Ar-Ge ve üre­ti­mi­ne yöne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len çalış­ma­lar Türkiye’de de dik­ka­te değer nite­lik­te. Tama­men itha­la­ta bağ­lı bir biyo­tek­no­lo­jik ilaç teda­rik mode­li­nin Tür­ki­ye için sür­dü­rü­le­bi­lir olma­dı­ğı­nı ifa­de eden Nezih Barut bu ilaç­la­rın yur­ti­çi üre­ti­mi­nin art­ma­sıy­la Türkiye’nin ilaç­tan kay­nak­la­nan cari açı­ğı­nın aza­la­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Bu ilaç­la­rın geliş­ti­ril­me­si ve üre­til­me­siy­le, has­ta­la­rın bu ilaç­la­ra eri­şi­mi­nin art­ma­sı, dış tica­ret açı­ğı­nın azal­ma­sı ve tek­no­lo­jik biri­kim yara­tıl­ma­sı hedefleniyor.

Barut: Bu kap­sam­da, biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­rin yur­ti­çin­de geliş­ti­ril­me­si­ni ve üre­ti­mi­ni teş­vik eden yak­la­şım­la­rı kamu­nun stra­te­jik eylem plan­la­rın­da gör­mek­ten büyük mem­nu­ni­yet duyu­yo­ruz. Fir­ma­la­rı­mız bu alan­da önem­li yatı­rım­lar ger­çek­leş­ti­ri­yor­lar. Üni­ver­si­te­le­ri­miz­de biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da yeni bir­çok giri­şim bulu­nu­yor. Biz­le­re düşen endüst­ri­nin ve üni­ver­si­te­nin çaba­la­rı­nı bir ara­ya geti­re­rek, siner­ji yarat­mak. Bu çer­çe­ve­de, büyük çaba ve feda­kar­lık­la yapı­lan yatı­rım­la­rın hede­fi­ne ulaş­ma­sı için daha faz­la des­tek­len­me­si gerek­ti­ği­ni düşü­nü­yo­ruz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment