Biyoteknoloji Kongresi’nin beşincisi toplanıyor

ulusal molekulerHAZİ­R­AN 2016

Mole­kü­ler biyo­lo­ji ve biyo­tek­no­lo­ji­nin gün­cel uygu­la­ma­la­rı ülke­miz­de aka­de­mik ve eko­no­mik alan­lar­da her gün daha faz­la önem kazanıyor.

Mole­kü­ler biyo­lo­ji, gene­tik ve biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da­ki gün­cel tek­nik geliş­me­le­ri yakın­dan izle­mek ve pay­laş­mak bu alan­lar­da­ki aka­de­mik çalış­ma­lar­da kali­te ve verim­li­li­ği de etkiliyor.

Bu neden­le bugü­ne kadar başa­rı­lı bir şekil­de orga­ni­ze edi­len Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Biyo­tek­no­lo­ji Kongresi’nin” beşin­ci­si 1821 Tem­muz tari­hin­de Konya’da Dede­man ote­lin­de yapılacak.

Kong­re­nin orga­ni­zas­yo­nu daha önce oldu­ğu gibi Nobel Bilim ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­lecek, ev sahip­li­ği­ni Kon­ya Nec­met­tin Erba­kan Üni­ver­si­te­si Fen Fakül­te­si Biyo­tek­no­lo­ji Bölü­mü yapacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment