Biyobenzer ortaklığı

merckOCAK 2016

Merck ve Tur­gut İlaç dün­ya stan­dar­dın­da bir biyo­tek­no­lo­ji alt­ya­pı­sı­nın kurul­ma­sı ve yük­sek kali­te­li biyo­ben­zer ürün­ler geliş­ti­ril­me­si için geniş kap­sam­lı stra­te­jik bir ortak­lık baş­lat­tı­lar. Bu geniş kap­sam­lı stra­te­jik ortak­lık, temel ola­rak Türkiye’de dün­ya stan­dar­dın­da bir biyo­tek­no­lo­ji alt­ya­pı­sı­nın kurul­ma­sı ve Tur­gut İlaç’ın seç­ti­ği yük­sek kali­te­li biyo­ben­zer­le­rin geliş­ti­ril­me­si ve üre­til­me­si amaç­la­rı­nı taşı­yor. Merck’in geniş yel­pa­ze­de­ki ürün­le­ri ve hiz­met­le­ri mole­kül­le­rin kli­nik ve tica­ri aşa­ma­ya geçi­şi­ni hız­lan­dı­rı­yor. Tur­gut İlaç ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da yük­sek kali­te­li ürün viz­yo­nuy­la bir biyo­ben­zer üre­tim tesi­si kuruyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment