Birleşik Krallık’tan sağlık kampuslerinde işbirliği çağrısı

Clive Allcorn
Cli­ve Allcorn

ŞUBAT 2016

Dün­ya­nın en büyük enteg­re sağ­lık sis­te­mi­ne sahip Bir­le­şik Krallık’ın Tica­ret ve Yatı­rım Daire­si Anka­ra ve İzm­ir Böl­ge Müdü­rü, Bir­le­şik Kral­lık Anka­ra Büyü­kel­çi­li­ği Birin­ci Kati­bi Cli­ve All­corn, Türkiye’de sağ­lık sek­tö­rün­de daha geniş kap­sam­lı işbir­lik­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Bir­le­şik Krallık’ın kamu­sal alt­ya­pı ve hiz­met pro­je­le­ri için kamu-özel sek­tör ortak­lı­ğı (PPP) kon­sep­ti­ni geliş­ti­ren ilk ülke oldu­ğu­nu ve şu anda PPP’de dün­ya lide­ri ola­rak kabul gör­dü­ğü­nü ifa­de eden Cli­ve All­corn, Türkiye’de inşa edi­len sağ­lık kam­püs­le­rin­de sis­tem­le­rin enteg­ras­yo­nun­da işbir­li­ği­ne hazır olduk­la­rı­nı söyledi.

All­corn, şun­la­rı söy­le­di: Yeni alt­ya­pı­nın yerel, böl­ge­sel ve ulu­sal düzey­de sağ­lık sis­te­mi­ne enteg­re edil­me­siy­le ilgi­li bir durum bu. Yeni alt­ya­pı e‑sağlık ve has­ta kay­dı pro­je­le­ri gibi sağ­lık hiz­met­le­rin­den elde edi­len bil­gi­le­rin enteg­re edil­me­si­ni de kap­sı­yor. Ayrı­ca has­ta kayıt sis­te­min­de yer alan bil­gi­le­rin (ihti­ya­cı olan sağ­lık hiz­me­ti­nin nere­de yaşar­sa yaşa­sın has­ta­ya ulaş­tı­rıl­ma­sı) bire­yin gün­cel sağ­lık ihti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da müm­kün oldu­ğun­ca etki­li ve verim­li olma­sı da gere­ki­yor. Tüm bun­la­rın doğ­ru şekil­de ger­çek­leş­ti­ril­me­si süre­cin tama­mı­nın daha verim­li olma­sı­nı sağlayacak.

Bu saye­de de birey­le­rin yan­lış teda­vi alma­sı ya da Türkiye’nin baş­ka bir nok­ta­sın­da aldık­la­rı teda­vi­yi bir kez daha alma­la­rı­nın önü­ne geçi­le­bi­lecek. Bir­le­şik Kral­lık, Tür­ki­ye ile pay­laş­mak­tan mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­muz bu alan­da uzman­lık sahi­bi. Sonuç ola­rak Türkiye’deki birey­le­rin iste­dik­le­ri ve hak ettik­le­ri modern, yük­sek kali­te­li, verim­li ve mad­di ola­rak kar­şı­la­na­bi­lir bir sağ­lık hiz­me­ti alma­sı­na kat­kı sağlayabiliriz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment