Birdy

İST­ANB­UL Dev­let Tiyat­ro­la­rı­’n­da geç­ti­ği­miz sezon sah­ne­ye konu­lan Atil­la Şen­di­l­’in yönet­ti­ği Birdy” Mayıs Ayı için­de İst­anb­ul Ceva­hir 1 sah­ne­sin­de izle­ne­bi­lir. Wil­li­am Whar­to­n­’un yaz­dı­ğı ve Naomi Wal­la­ce­’­nin oyun­laş­tır­dı­ğı Birdy” de Burak Kara­man, Can Yıl­maz, Kerim Altın­ba­şak, Emre Çak­man, Onur Demir­can ve Hakan Yuf­ka­cı­gil rol alıyorlar.
Savaş­tan geri dönen iki yakın arka­daş. Biri­si fizik­sel ola­rak yara­lar almış­ken, diğe­ri savaş trav­ma­sı­nı atla­ta­ma­ya­rak ruhen onul­maz yara­lar almış­tır. Özgür­lü­ğü­nü kafa­sı­nın için­de­ki kuş imge­siy­le yaşa­yan bu gen­ce, arka­da­şı ve psi­ko­lo­ğu yar­dım etme­ye çalı­şır­lar. Bir zaman­la­rın kült roma­nı ve fil­mi­nin tiyat­ro uyar­la­ma­sı ve gel­miş geç­miş en etki­li savaş kar­şı­tı eser­ler­den birisi…

İlgili Haberler

Leave a Comment