Birçok mide bağırsak sorunu psikolojik kaynaklı

Psi­ko­log Bülent Baykal

Kız­gın­lık, mut­suz­luk, kay­gı, sevinç gibi bir­çok duy­gu duru­mu­muz orta­ya çık­tı­ğın­da bağır­sak­la­rı­mız­da bir belir­ti­yi tetik­ler. Gast­ro­en­tes­ti­nal sis­te­min duy­gu­la­ra” kar­şı bir has­sa­si­ye­ti var. Fizik­sel bir prob­lem oldu­ğu zaman dok­tor bu prob­le­mi çözer fakat her­han­gi bir vur­gu yok­sa dok­to­run kişi­nin stres sevi­ye­si­ni ve duy­gu duru­mu­nu da göz önün­de bulun­dur­du­ğu­nu bili­yo­ruz. Acı­ba­dem Anka­ra Has­ta­ne­si Psi­ko­lo­ğu Bülent Bay­kal, beyin ve bağır­sak bağ­lan­tı­sı­nın psi­ko­lo­jik dışa­vu­rum­la­rı­nı anlattı.

STRES ENF­LA­MAS­YO­NA NEDEN OLUYOR

Psi­ko-sos­yal fak­tör­ler mide- bağır­sak sis­te­mi­nin fiz­yo­lo­ji­si­ni etki­le­di­ği­ni belirt­miş­tik. Yani, gün­lük yaşa­dı­ğı­mız bizi stre­se sokan olay­lar, olum­su­za odak­la­nan düşün­ce yapı­mız, eli­miz­de olma­yan kay­gı oluş­tu­ran olay­lar, bağır­sak sis­te­min­de kasıl­ma­la­ra, hare­ket­le­re ve enf­la­mas­yon­la­ra yol aça­rak bizi enfek­si­yon­la­ra daha yat­kın hale geti­re­bi­lir. Araş­tır­ma­la­ra göre stres reak­si­yo­nu­nun mide bağır­sak has­ta­lık­la­rın­da­ki acı-ağrı­nın nor­mal­den çok daha faz­la his­se­dil­me­si­ne yol açtı­ğı bulun­muş­tur. Bu sonuç­la­rın ışı­ğın­da, bir­çok araş­tır­ma şunu gös­ter­miş: Fonks­yo­nel mide- bağır­sak prob­lem­le­ri olan bir­çok has­ta­ya, biliş­sel-dav­ra­nış­çı yak­la­şım uygu­la­na­rak stres ve ank­si­ye­te azalt­ma ama­cıy­la des­tek veril­di­ğin­de, sin­di­rim sis­tem­le­rin­de­ki semp­tom­lar daha hız­lı düzel­mek­te­dir. Stre­sin sin­di­rim sis­te­min­de­ki prob­lem­le­re, örne­ğin mide ekşi­me­si, abdo­mi­nal kramp­lar, çok yumu­şak gay­ta­ya yol açıp açma­dı­ğı­nı bilir­sek, dok­to­ru­muz­la bun­la­rı pay­la­şıp, daha kali­te­li ve çabuk teda­vi olma imka­nı bula­bi­li­riz. Dok­tor, psi­ko­lo­jik des­te­ğe ihti­ya­cı­mız oldu­ğu­nu düşü­nür­se, uygun teda­vi­yi ver­dik­ten son­ra bizi uygun mer­ci­le­re yönlendirecektir.

FİZ­İK­SEL BELİ­RT­İL­ER NELER OLABİLİR?

Ger­gin, sert kas­lar, özel­lik­le boyun ve omuz­lar­da his­se­di­lir­se; uzun süre­li baş ağrı­sı çeki­yor­sak; uyku prob­lem­le­ri­miz var­sa; kısa süre­de hız­lı kilo aldıy­sak veya kay­bet­tiy­sek; sürek­li bir huzur­suz­lu­ğu­muz var­sa ve çar­pın­tı ile tit­re­me his­si yaşıyorsak.

İlgili Haberler

Leave a Comment