Bir pakette 20 sigara olması tesadüf değil

Dr. Azer Bağırov

GÜN­CEL / ARA­LIK 2015

Tütü­nün siga­ra şek­lin­de içi­mi, niko­ti­ni beyin­de­ki resep­tör­le­re hız­lı ulaş­tı­rı­yor bu neden­le de siga­ra bağım­lı­lı­ğı kolay baş­lı­yor. Uzman­lar, bağım­lı­lı­ğın teda­vi­si­nin baş­la­ma­ya oran­la daha zor oldu­ğu­nu ifa­de eder­ken, bir paket­te 20 siga­ra olma­sı­nın ise tesa­düf olma­dı­ğı­nı belir­ti­yor. Uzun siga­ra ile kısa siga­ra ara­sın­da keyif­len­di­ri­ci etki açı­sın­dan da bir fark yok.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Nörop­si­ki­yat­ri Hastanesi’nden Psi­ki­yat­ri Uzma­nı Dr. Azer Bağı­rov, bilim­sel veri­le­re göre genel popü­las­yo­nun %20’sinin siga­ra içti­ği­ni belir­te­rek her­han­gi bir psi­ki­yat­rik has­ta­lık tanı­sı alan­lar­da siga­ra kul­la­nı­mı ve bağım­lı­lı­ğı­nın genel top­lu­ma oran­la yük­sek oldu­ğu­nu söy­le­di. Dr. Bağı­rov, şöy­le konuştu:

PSİ­K­İY­A­TRİK HAS­TA­LAR­DA KATLANIYOR

Siga­ra kul­la­nı­mı psi­ki­yat­rik has­ta­lı­ğı olan popü­las­yon­da %4050’lere ula­şı­yor. Dik­kat eksik­li­ği ve hipe­rak­ti­vi­te, şizof­re­ni ve bipo­lar bozuk­luk tanı­sı alan has­ta­lar­da ise siga­ra kul­la­nı­mı %6085 ora­nın­da­dır. Her­han­gi bir psi­ki­yat­rik has­ta­lık tanı­sı alan­lar­da siga­ra kul­la­nı­mı ve bağım­lı­lı­ğı­nın genel top­lu­ma göre belir­gin yük­sek oldu­ğu aşi­kâr­dır. Ancak psi­ki­yat­ri polik­li­nik­le­ri­ne baş­vu­ran has­ta­lar­da siga­ra kul­la­nı­mı detay­lı sor­gu­la­nıp kayıt altı­na alın­mı­yor. Siga­ra kul­la­nı­cı­la­rı­nın sade­ce %10’u siga­ra­yı bırak­mak için teda­vi öne­ri­si aldık­la­rı­nı ifa­de etmek­te­dir. Bu düşük oran genel tıp ve psi­ki­yat­ri pra­ti­ğin­de siga­ra kul­la­nı­mı­nın göre­ce­li ola­rak ihmal edil­di­ği­ne işa­ret ediyor.”

Tütü­nün siga­ra şek­lin­de içi­mi­nin niko­ti­ni beyin­de­ki resep­tör­le­re hız­lı ulaş­tır­dı­ğı­nı belir­ten Dr. Bağı­rov, Ne yazık ki niko­ti­ni bu şekil­de alma beyin­de­ki ödül sis­te­mi üze­rin­de­ki etki­le­ri dola­yı­sıy­la niko­tin bağım­lı­lı­ğı ris­ki­ni art­tır­mak­ta­dır. Niko­tin beyin ödül sis­te­min­de­ki niko­ti­nik koli­ner­jik resep­tör­le­re doğ­ru­dan bağ­la­na­rak keyif veri­ci etki­si­ni gös­ter­mek­te­dir” diye konuştu.

Beyin­de­ki niko­tin resep­tör­le­ri­nin niko­tin­le doyu­rul­ma­sı halin­de daha faz­la niko­tin alı­mı­nın keyif veri­ci etki yap­ma­dı­ğı­nı belir­ten Dr. Azer Bağı­rov, bu neden­le bağım­lı­la­rın genel ola­rak 45 daki­ka aray­la siga­ra içti­ği­ne dik­kat çek­ti. Dr. Bağı­rov, bir paket­te neden 20 siga­ra bulun­du­ğu­nu da şöy­le açıkladı:

Daha uzun siga­ra dalı daha faz­la keyif­len­di­ri­ci etki gös­te­re­mi­yor. Kişi­nin siga­ra­dan tek­rar haz ala­bil­me­si için belir­li bir zaman geç­me­si gere­ki­yor. Merak edi­len soru: Niko­tin resep­tör­le­ri­nin tek­rar duyar­lı hale gel­me­si için ne kadar zaman geç­me­si gere­ki­yor? Bu süre orta­la­ma 45 daki­ka­dır. Bakıl­dı­ğın­da 1 paket/gün siga­ra kul­la­nan kişi orta­la­ma 16 saat uya­nık kalı­yor­sa 45 daki­ka­da bir siga­ra kul­la­nır­sa top­lam 20 siga­ra­ya ihti­yaç duya­cak­tır. Muh­te­me­len siga­ra paket­le­rin­de 20 siga­ra olma­sı­nın nede­ni de budur.”

İlgili Haberler

Leave a Comment