Bir önleyici hekimlik pratiği: Pozitif psikoloji

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Prof. Dr. Nev­zat Tarhan

PSİ­K­OL­OJİ / HAZİ­R­AN 2016

Nor­mal yaşa­mı daha doyum­lu hale getir­me­yi amaç­la­yan pozi­tif psi­ko­lo­ji, Üskü­dar Üni­ver­si­te­si tara­fın­dan düzen­le­nen 1. Avras­ya Pozi­tif Psi­ko­lo­ji Kongresi’nde her yönüy­le tartışıldı.

Prof. Dr. Nev­zat Tar­han da pozi­tif psi­ko­lo­ji­ye önem veril­me­si­nin aslın­da psi­ko­lo­ji­nin gele­ce­ği­ni yaka­la­mak anla­mı­na gel­di­ği­ni belir­te­rek, Eksi­yi sıfı­ra geti­ren psi­ko­lo­ji­nin ihmal edil­miş bir aya­ğı var, kişi­yi sıfı­rın üze­ri­ne çıkar­mak. Kişi has­ta olduk­tan son­ra teda­vi etmek bun­da başa­rı gös­ter­mek güzel bir şey ama bun­dan daha önem­li­si önle­yi­ci hekim­lik var. Bu kişi­nin has­ta olma­ma­sı için çalış­mak, yani koru­yu­cu hekim­lik… Pozi­tif psi­ko­lo­ji de kişi­nin ruh sağ­lı­ğı­nın bozul­ma­ma­sı için çalı­şan bir alan. Bunun için mut­lu­luk bili­mi ola­rak da tanım­la­nı­yor” dedi. Bir insa­nın kişi­li­ği­ni değiş­ti­re­rek mut­lu ede­me­ye­ce­ği­ni­zi de söy­le­yen Tar­han, O kişi­nin kim­li­ği­ni ve kişi­li­ği­ni oldu­ğu gibi kabul ede­cek­si­niz. Ondan son­ra onun nasıl mut­lu ola­ca­ğı­na baka­cak­sı­nız” diye konuştu.

Doç. Dr. Tayfun Doğan
Doç. Dr. Tay­fun Doğan

MUT­LU­LUK­TA 78’İNCİ SIRADAYIZ

Kong­re Baş­ka­nı ve Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji Bölü­mü Öğre­tim Üye­si, kong­re baş­ka­nı Doç. Dr. Tay­fun Doğan, Bir­leş­miş Mil­let­ler veri­le­ri­ne göre dün­ya­da­ki mut­lu­luk düze­yi ora­nı­nın 5,4÷10 ölçe­ğin­de tes­pit edil­di­ği­ni kay­det­ti. Dün­ya­da 158 ülke­de yapı­lan araş­tır­ma sonuç­la­rı­na göre Türkiye’nin 78’inci sıra­da oldu­ğu­nu belir­ten Doç. Dr. Doğan, Tür­ki­ye orta­la­ma­sı­nın da 5,3 oldu­ğu­nu söyledi.

Yeni Zelan­da Pozi­tif Psi­ko­lo­ji Bir­li­ği Baş­ka­nı, Auck­land Tek­no­lo­ji Üniversitesi’nden Dr. Aaron Jar­den ise pozi­tif psi­ko­lo­ji­nin gele­cek­te dün­ya­nın pek çok soru­nu­nu çöz­me­de yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı söyledi.

NEGA­TİF DUY­GU­LAR POZİ­T­İF DUY­GU­LA­RA BASAMAK

Üskü­dar Üniversitesi’nde düzen­le­nen 1. Avras­ya Pozi­tif Psi­ko­lo­ji Kongresi’nin ikin­ci günün­de sunum yapan Dr.

Dr. Aaron Jarden

Itai Ivt­zan, nega­tif duy­gu­la­rın insa­nı pozi­tif duy­gu­la­ra götü­re­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. İyi oluş için nega­tif yön­le­ri de kucak­la­mak önem­li” diye­rek Karan­lık yön­ler, sıkın­tı oluş­tu­ran duy­gu ve dene­yim­le­rin üze­ri­ne git­mek potan­si­yel iyi­leş­me­yi geti­re­cek­tir. Nega­tif duy­guy­la müca­de­le etmek yeri­ne onu gör­mek, kabul etmek ve içsel­leş­tir­mek onu yönet­me­yi de bera­be­rin­de geti­ri­yor. Uyum sağ­la­ya­rak ondan bir şey öğren­mek ve son­ra­sın­da da onu yöne­te­bil­mek müm­kün” şek­lin­de konuştu.

Dr. Fredrike Bannink
Dr. Fred­ri­ke Bannink

3 DAKİ­K­AL­IK KÖTÜ HABE­RİN ETKİ­Sİ 8 SAAT SÜRÜYOR

Kong­re­ye Hollanda’dan katı­lan kli­nik psi­ko­log Dr. Fred­ri­ke Ban­nink de günü­müz­de özel­lik­le med­ya­da yer alan olum­suz haber­le­rin kişi­le­rin psi­ko­lo­ji­si­ni olum­suz etki­le­di­ği­ni anlat­tı: Sabah­la­rı sade­ce 3 daki­ka din­le­nen olum­suz bir habe­rin etki­si 68 saat devam edi­yor. Tam ter­si 3 daki­ka­lık komik bir haber kişi­yi 68 saat boyun­ca olum­lu etki­li­yor. Dün­ya­da son yıl­lar­da pozi­tif haber­ci­lik kav­ra­mı geliş­ti­ril­di. Sade­ce dün­ya­da­ki olum­suz haber­ler veril­mi­yor. Sorun­lar da gös­te­ri­li­yor ancak bera­be­rin­de çözüm öne­ri­le­ri de veriliyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment