Bir Nefes Sıhhat”e adanmış bir ömür

bir nefes sihhatTEM­MUZ 2016

Osman­lı İmparatorluğu’nda eği­tim gören ve Cumhuriyet’in kuru­cu kad­ro­la­rın­da yer alan unu­tul­maz hekim Tev­fik Sağlam’ın yaşa­mı Bir Nefes Sıh­hat”, Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayınları’nın anı dizi­sin­de yeri­ni aldı. İstanbul’da baş­la­yıp, Sürek­li çalış­mak-Sürek­li yarat­mak-Sürek­li hiz­met” ile geçen ve yine İstanbul’da sona eren Ord. Prof. Dr. Tuğ­ge­ne­ral Tev­fik Sağlam’ın yaşa­mı, Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu’nun kale­min­den aktarılıyor.

TİFÜS’E KALI­CI ÇÖZÜM

Kitap­ta, Gül­ha­ne Hastanesi’nde yeti­şen ilk kuşa­ğın men­su­bu ola­rak Bal­kan Savaşları’na katı­lan, boz­gun halin­de­ki orduy­la bir­lik­te göre­vi­ni aksat­ma­mak için uğra­şan Sağlam’ın, I. Dün­ya Savaşı’nda görev yapar­ken cep­he geri­sin­de­ki asker­ler ara­sın­da da hız­la yayı­lan tifüs, humma‑i racia, kole­ra, dizan­te­ri, tifo ve çiçek has­ta­lık­la­rı­na kalı­cı çözüm üret­me çaba­la­rı konu edi­li­yor. Dar imkân­lar ve iti­raz­lar ara­sın­da dün­ya­da ilk kez tifüs aşı­sı üre­ti­lip uygu­la­tıl­ma­sı­nın ve bunun önle­di­ği ölüm­le­rin ben­zer­siz hikâ­ye­si bun­lar­dan sade­ce biri. 

Kur­tu­luş Savaşı’nda ida­ri görev­le­ri­nin yanı sıra has­ta­la­rı­nın gün­lük taki­bi­ni de sür­dü­ren; Cumhuriyet’in ila­nın­dan son­ra Gülhane’yi yeni­den aya­ğa kal­dı­ran; genç Türkiye’nin kamu sağ­lı­ğı için Verem­le Müca­de­le Cemiyeti’ni kuran; İst­anb­ul Üniversitesi’nde gele­ce­ğin dok­tor­la­rı­nın en iyi biçim­de yetiş­me­si için çalı­şan bir hekim, hoca ve yöne­ti­ci olan Sağlam’ın haya­tı­nı ayrın­tı­sıy­la ele alan eser, içer­di­ği fotoğ­raf­lar ve bel­ge­ler­le önem­li ve ayrın­tı­lı bir kay­nak niteliğinde.

İlgili Haberler

Leave a Comment