Bir ilk ve bir dönüş: İkimizin Yerine

İkim­iz­in Yeri­ne” bu ayın ilgi çeken yer­li yapım­la­rın­dan biri. Son döne­min en popü­ler isim­le­rin­den ve sine­ma per­de­sin­de ilk kez boy gös­te­recek olan Sere­nay Sarı­ka­ya ve sine­ma­ya uzun bir ara ver­miş olan Nejat İşler’i baş­rol­le­ri­ne yer­leş­ti­ren roman­tik yapı­mın yönet­men­li­ği­ni Umur Tura­gay üst­le­ni­yor. Senar­yo­su­nu Pınar Bulut’un yaz­dı­ğı fil­min kad­ro­sun­da Zer­rin Tekin­dor, İşt­ar Gök­se­ven, Mer­ve Çağı­ran, Aslı Beki­roğ­lu ve Özgür Emre Yıl­dı­rım gibi isim­ler yer alı­yor. Küçük bir kasa­ba­da yaşa­yan ve sürek­li ken­di­ni tek­rar­la­yan haya­tı­nın sır­rı­nı çöz­me­ye çalı­şan Çiçek, aile­si­nin ken­di­si­ne dayat­tı­ğı haya­tın için­de sıkı­şıp kal­mış genç bir kadın­dır. Haya­ta dair çözül­me­yen soru­la­rı olan genç kadın kasa­ba­ya yeni gelen ede­bi­yat öğret­me­ni Doğan ile kar­şı­la­şın­ca her şey deği­şir. Doğan bu yasak aşka ne kadar diren­se de ken­di­ni Çiçek’e aşık olmak­tan alı­ko­ya­maz. İkili ara­sın­da büyük bir aşk baş­lar. Doğan ve Çiçek fark­lı hayat­la­rı­na rağ­men bir­bir­le­ri­nin yara­la­rı­nı sar­ma­ya çalı­şır­ken bir aile­nin de kade­ri­ni kökün­den değiştirecektir…

İlgili Haberler

Leave a Comment