Bir güzellik iksiri olarak oksijen

Kış ayla­rın­da yaşa­dı­ğı­mız şid­det­li soğuk­lar ve hava kir­li­li­ği, cil­di­mi­zi oksi­jen­siz bıra­kı­yor. Vücu­du­muz kadar cil­di­mi­zin de oksi­jen alma­ya ihti­ya­cı oldu­ğu­nu söy­le­yen Özel Bliss Maç­ka Polik­li­ni­ği Medi­kal Este­tik Heki­mi Dr. Enis Kes­kin: ‘’Oksi­jen hayat iksi­ri­dir. Oksi­jen olmaz­sa meta­bo­liz­ma da tam per­for­mans­lı çalış­maz. Cilt voksijen terapsie vücut hüc­re­le­ri­ne ener­ji git­mez, cilt elas­ti­ki­ye­ti­ni kay­be­der, yor­gun bir görü­nüm alır’’ şek­lin­de konuş­tu. Dün­ya çapın­da Madon­na, Jen­ni­fer Anis­ton, Cap­ri­ce gibi pek çok ünlü ismin­de baş­vur­du­ğu oksi­jen tera­pi­si cil­di taze­li­ğe kavuşturuyor.

Dr. Enis Kes­kin, oksi­jen tera­pi­si­ni şöy­le anla­tı­yor: Oksi­jen basın­cı­nın iğne kul­la­nıl­ma­dan, cil­din en alt taba­ka­sı­na teda­vi edi­ci ajan­lar ile bir­lik­te ağrı­sız ve acı­sız bir şekil­de yedi­ril­me­si yön­te­mi­dir. İğn­es­iz-basınç­lı oksi­jen enjek­si­yo­nu işle­mi ile cilt altın­da oluş­tu­ru­lan nem tak­vi­ye­si ince çiz­gi­ler­de, renk fark­lı­lık­la­rın­da etki gös­te­re­rek cil­din ken­di dina­mik­le­ri­ni çalış­ma­ya teş­vik eder ve hüc­re per­for­man­sın­da ve kol­la­jen sevi­ye­sin­de artış sağ­lar. Mik­ro dola­şı­mı düze­len ve nem bari­ye­ri­ni ona­ran cilt­te sağ­lık ışıl­tı­sı yeni­den kazanılır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment