Bir fincan kahve alır mısınız?

murat aksoy-logo.qxpTEM­MUZ 2015

Tıp fakül­te­le­rin­de her tür­lü der­si en ince ayrın­tı­sı­na kadar oku­ruz. Gel gör ki pro­fes­yo­nel haya­ta atı­lıp da has­ta ile ile­ti­şi­me geç­ti­ği­miz daha ilk gün çalış­ma­dı­ğı­mız köşe­den yeriz golü: Has­tam ne yesin, ne içsin dok­tor bey/hanım? Han­gi­miz bu soru­ya gerek­ti­ği kadar pro­fes­yo­nel alt yapı ile cevap vere­bil­di? İşte bu konu­da endi­şem var. Buna ek ola­rak hala bunun gerek­siz bir ayrın­tı oldu­ğu­nu düşü­nü­yor­sa­nız empa­ti yete­ne­ği­ni­zi sor­gu­la­ma­nı­zı öner­mek iste­rim. Tam de bu neden­le, bu açık konu­sun­da bir iki kelam etme­nin yarar­lı oldu­ğu kanısındayım.

Bu konu­da bil­gi­le­ri fark­lı zaman­lar­da sizin­le pay­la­şa­ca­ğım ama bu sefer­lik ken­di­miz­den baş­la­ya­lım ve nöbet­ler­de tüket­me­yi çok sev­di­ği­miz kah­ve­den baş­la­ya­lım diye düşün­düm. Kah­ve­yi ne kadar tanı­yo­ruz? Kah­ve tıb­bi ola­rak üze­rin­de çok araş­tır­ma yapıl­mış bir içecek ve konu hak­kın­da bil­gi derin­li­ği de olduk­ça şaşır­tı­cı. Yarar­la­rı da sizi şaşır­ta­cak kadar faz­la. Kilo kont­ro­lü ile baş­la­mak gere­kir­se, kah­ve kilo ver­mek ama­cı ile yapı­lan diyet­ler­de ter­cih edi­le­bi­lecek bir içecek zira bir fin­can kah­ve­nin ver­di­ği ener­ji 2 kalo­ri kadar. Elbet­te bura­da sade kah­ve­den bah­se­di­yo­ruz. Eğer kah­ve­ye süt veya kre­ma ekler­se­niz 160200 kalo­ri civa­rın­da bir ener­ji almış olur­su­nuz. Buna çiko­la­ta veya kara­mel ekler­se­niz 630 kalo­ri­ye kadar çık­mak­ta. Bu neden­le dik­kat diyoruz.

Kah­ve­nin kara­ci­ğer siro­zu­nu önle­ye­bi­le­ce­ği de bul­gu­lar ara­sın­da. Bunun da öte­sin­de kan­se­ri önle­me­de etkin ola­bi­le­ce­ği öngö­rü­lü­yor. Bu etki­si­ni içer­di­ği anti­ok­si­dan­la­ra borç­lu oldu­ğu ifa­de edil­mek­te. Bu neden­le kafe­ini çıkar­tıl­mış olan kah­ve­de de ben­zer bir sonuç oldu­ğu görül­mek­te. NEJM’da 400.000’ne yakın kişi üze­rin­de yapıl­mış bir çalış­ma­da dekaf kah­ve­nin mor­ta­li­te­yi ve diğer sis­tem has­ta­lık­la­rı­nı önle­me­de en az kafe­in­li kah­ve kadar etkin oldu­ğu görül­mek­te. Bu çalış­ma­nın sonuç­la­rı­na göre her iki kah­ve türü de diya­be­ti, Par­kin­son has­ta­lı­ğı­nı, inf­la­ma­tu­ar has­ta­lık­la­rı, solu­num has­ta­lık­la­rı­nı ve enfek­si­yon­la­rı­nı önle­me­de olduk­ça etkin. Dekaf kah­ve­nin bu araş­tır­ma­da yeter­siz oldu­ğu tek alan kaza­la­rı önle­mek gibi görü­lü­yor. Bu da bek­le­nen bir sonuç aslın­da zira kafe­inin uya­rı­cı etki­si oldu­ğu­nu zaten bili­yo­ruz. Bu çalış­ma­nın en çar­pı­cı bölü­mü top­lam mor­ta­li­te­yi önle­me­de kah­ve­nin olduk­ça etkin görün­me­si. Tabii ki bu çalış­ma anket ile yapıl­mış bir çalış­ma oldu­ğu için eleş­ti­ri­ye açık yön­le­ri var ancak bir fikir ver­me­si açı­sın­dan değer­li oldu­ğu kanısındayım.

*N Engl J Med. 2012 Jul 19;367(3):285.
*N Engl J Med. 2012 Jul 19;367(3):285.

Bu çalış­ma­da kah­ve içen­le­rin daha faz­la alkol ve siga­ra kul­lan­dı­ğı, kır­mı­zı eti daha faz­la tüket­ti­ği ve daha az spor yap­tı­ğı görül­mek­te. Yani bu gru­bun sağ­lık­lı yaşam kri­ter­le­ri­ne çok da uyum gös­ter­me­di­ği görül­mek­te. Ancak bu grup­ta mor­ta­li­te­nin daha düşük olma­sı ve sis­tem has­ta­lık­la­rı­nın daha az olma­sı, kah­ve­nin anti­ok­si­dan özel­lik­le­ri­ne atfedilebilir.

Kah­ve tüke­ti­min­de endi­şe duyu­lan bir diğer konu kah­ve tüke­til­me­si halin­de dehid­ra­tas­yon ris­ki­nin var­lı­ğı­dır. Uzun yıl­lar­dan bu yana kah­ve içil­di­ği tak­dir­de sıvı kay­bı­nı art­tı­ra­ca­ğı, vere­ce­ği sıvı­dan daha faz­la sıvı kay­bı­na neden ola­ca­ğı­na ina­nıl­dı. Ancak bunun­la ilgi­li net veri bul­mak­ta zor­la­nı­yo­ruz. Sağ­lık­lı yaşam kural­la­rın­dan biri gün­de 8 bar­dak kadar su tüket­mek. Bunu sağ­la­dı­ğı­mız tak­dir­de dehid­ra­tas­yon ris­ki yok gibi görünmekte.

Gün­de 24 bar­dak kah­ve içme­nin yarar­lı oldu­ğu­nu görü­yo­ruz, ama mik­ta­rın art­tı­ğı tak­dir­de kah­ve­nin zarar­lı etki­le­ri de söz konu­su. Bu durum­da etki­le­nen organ­lar ara­sın­da göz bulu­nu­yor. Gün­de iki fin­can­dan faz­la kah­ve tüke­ten­ler­de glo­kom ris­ki­ni daha yük­sek oldu­ğu ifa­de edil­mek­te. Glokom’un gene­tik akta­rım özel­li­ği­nin yük­sek oldu­ğu göz önün­de tutu­lur­sa, özel­lik­le aile­sin­de glo­kom has­ta­sı olan­la­rın bu konu­da daha dik­kat­li olma­sı gere­ki­yor. Özel­lik­le kadın­lar­da bu risk daha yük­sek görünmekte.

Kah­ve­nin beyin fonk­si­yon­la­rı üze­rin­de uya­rı­cı ve olum­lu etki­le­ri oldu­ğu öte­den beri bilin­mek­te. Dola­yı­sıy­la unut­ma­dan, kah­ve­nin Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nı önle­me­de de etkin oldu­ğu­nu bu yazı­ya ekle­mek gerek!

Sağ­lık­lı gün­ler dilerim.

İlgili Haberler

Leave a Comment