Bir defa değil, iki defa düşünelim…

Layout 1EDİ­T­ÖR / EKİM 2015

Ülke­miz­de yaşa­nı­lan­la­ra akıl-sır erdir­mek müm­kün değil… Kimi­ne göre, dik­ta­tör­lü­ğe doğ­ru” pupa yel­ken gidi­yo­ruz… Kimi­ne göre, istik­rar ve güven için” 400 mil­let­ve­kil­li ikti­dar şart…

Bu iki bakış açı­sın­dan ister biri­ni seçin, ister­se­niz ken­di­niz bir bakış açı­sı orta­ya koyun…

Şim­di siz­ler­le Eylül ayı­nın ilk haf­ta­sın­da İstanbul’da yapı­lan çok önem­li ulus­la­ra­ra­sı bir kong­re­de bana akta­rı­lan­la­rı siz­ler­le pay­laş­mak istiyorum:

Kong­re­nin Türkiye’ye geti­ril­me­si­ni sağ­la­yan kong­re düzen­le­yi­ci­le­ri, bunu başar­mak için çok zor­lan­dık­la­rı­nı ifa­de ettiler.

Neden?” diye sor­du­ğum­da, Bu tür orga­ni­zas­yon­la­rın ülke­ye geti­ril­me­sin­de iyi iliş­ki­le­rin çok önem­li oldu­ğu­nu, ancak poli­tik sebep­ler­le bu iliş­ki­le­rin kurul­ma­sı­nın zor­laş­tı­ğı­nı, karar veri­ci pozis­yon­da olan komis­yon baş­kan­la­rı­nın ken­di ülke­le­ri ile olum­suz iliş­ki­le­ri nede­niy­le Türkiye’ye zor­luk çıkar­dı­ğı­nı ve ülke­miz tem­sil­ci­le­ri­nin onla­rı ikna etmek­te artık zor­lan­dık­la­rı” ifa­de ettiler.

Bu ifa­de­ler kar­şı­sın­da üzüldüm…

Dün­ya­da yal­nız­laş­tı­rı­lı­yor muyuz?” diye…

İlgili Haberler

Leave a Comment