Biobenzer Ürün: Omnitrope

SAN­DOZ, Türkiye’de de ilk biyo­ben­ze­rü­rü­nü Omnitrope®‘u piya­sa­ya ver­di. Dün­ya­da EMA (Euro­pe­an Medi­ci­nes Agency-Avru­pa İlaç Ajan­sı) ve FDA (Food and Drug Admi­nist­ra­ti­on – Ame­ri­ka Gıda ve İlaç Daire­si) tara­fın­dan onay veri­len ilk biyo­ben­zer ürün olan Omnit­ro­pe®, Türkiye’de de Sandoz’un paza­ra ver­di­ği ilk biyo­ben­zer ürün olma özel­li­ği­ni taşı­yor. Omnit­ro­pe®; rekom­bi­nant DNA tek­no­lo­ji­si ile Esc­he­ric­hia coli’den üre­til­miş­tir. Etken mad­de­si somat­ro­pin olan Omnit­ro­pe®; İnf­antl­ar, çocuk­lar ve ado­le­san­lar­da: Büyü­me hor­mo­nu­nun yeter­siz salı­nı­mın­dan kay­nak­la­nan büyü­me bozuk­luk­la­rı tur­ner send­ro­mu ile iliş­ki­li büyü­me bozuk­luk­la­rı, kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği ile iliş­ki­li büyü­me bozuk­luk­la­rı, ges­tas­yo­nel yaşa göre küçük doğ­muş çocuk­lar­da­ki büyü­me bozuk­luk­la­rı, Pra­der-Wil­li send­ro­mun­da endikedir.
Geniş Bil­gi İçin: San­doz İlaç San. ve Tic. A.Ş., Tel (0216) 570 95 00

İlgili Haberler

Leave a Comment