Bilişim Yenilikleri

Avea ile Tansiyon 7/24 Takip Edilecek

AVEA Mobil Sağ­lık Plat­for­mu — Kro­nik Has­ta­lık Taki­bi – hiz­me­ti kap­sa­mın­da tan­si­yon takip pilot uygu­la­ma­sı­nı” haya­ta geçir­di. Prof Dr. Kerim Güler’in öncü­lü­ğün­de Avea- İst­anb­ul İl Sağ­lık Müdür­lü­ğü- Pfi­zer ve Data­sel işbir­li­ği ile gerçekleştirilen
pro­je kap­sa­mın­da tan­si­yon has­ta­la­rı, aile hekim­le­ri tara­fın­dan 7/24 takip altın­da tutu­la­bi­lecek. Türkiye’de bir ilk olan ve mobil tek­no­lo­ji­ler üze­rin­den kro­nik has­ta­lık taki­bi amaç­lı pro­je­de, hiper­tan­si­yon konu­su model ola­rak seçil­di. Uygu­la­ma, hekim­le­rin, hiper­tan­si­yon has­ta­la­rı­nı, zaman ve mekan­dan bağım­sız ola­rak takip ede­bil­me­le­ri­ne ola­nak tanı­yor. Bu mode­lin ile­ri­ki dönemlerde
geliş­ti­ri­le­rek daha enteg­re biçim­ler­de haya­tı­mı­za gir­me­si, teş­his ve teda­vi­nin etkin­li­ği­ne ve doğ­ru ve akıl­cı ilaç kul­la­nı­mı­na kat­kı­da bulun­ma­sı bek­le­ni­yor. Pilot pro­je kap­sa­mın­da, İst­anb­ul­’­d­an seçi­len 15 aile heki­mi ve ilgi­li tüm
has­ta­la­rı, ser­vis­ten hiç­bir ücret öde­me­den yararlanıyorlar.

Avea’dan Aile Hekimlerine Özel Bilgi Servisi

AVEA’nın, fatu­ra­lı ve fatu­ra­sız tüm abo­ne­le­ri­nin kul­la­nı­mı­na sun­du­ğu Aile Hekim­li­ği Bil­gi Ser­vi­si ile; aile hekim­le­ri artık
mes­lek­le­ri­ne iliş­kin en gün­cel duyu­ru, genel­ge ve haber­le­ri mobil ola­rak takip ede­bi­li­yor­lar. Aile hekim­le­ri; ‘‘HEKIM’’
yazıp 7075’e gön­de­re­rek, haf­ta­lık sade­ce 0,99 TL ücret kar­şı­lı­ğın­da; duyu­ru, genel­ge ve haber­le­ri, cep tele­fon­la­rı­na SMS
ola­rak ala­bi­li­yor­lar. Avea’nın bu yeni ser­vi­si­ne, tüm sağ­lık pro­fes­yo­ne­li­nin yanı sıra Avea abo­ne­le­ri de üye ola­bi­li­yor. Aile Hekim­li­ği Bil­gi Ser­vi­si ile; hekim­le­rin her zaman her yer­de bil­gi­ye bir SMS mesa­fe­de olma­sı hedef­le­ni­yor. Sağ­lık gibi yaşa­mın mer­ke­zin­de­ki konu­lar­da fark yaratan
ser­vis­ler geliş­tir­me­ye devam edecek olan Avea, kısa bir süre önce de; Aile Hekim­li­ği Sor­gu­la­ma Servisi”ni haya­ta geçirmişti.

İlgili Haberler

Leave a Comment