Deprem ve Tsunaminin Kol Gezdiği Ülke: SOLOMON ADALARI

Layout 1ARA­LIK 2014

Büyük Okyanus’un güne­yin­de, Papua Yeni Gine’nin doğu­sun­da yer alan Solo­mon Ada­la­rı, top­lam 28.450 km² ve İng­il­iz Mil­let­ler Top­lu­lu­ğu üye­si­dir. Bin­ler­ce yıl­dır iskan edil­di­ği düşü­nü­len Solo­mon Adaları’nı, İsp­any­ol deniz­ci Alva­ro de Mendaña1568’de keş­fet­ti. 1893’e kadar İngiltere’nin haki­mi­ye­ti süren Solo­mon Ada­la­rı, 1976’da bağım­sız­lı­ğı­nı elde etti ve Kra­li­çe II. Eli­za­beth, Dev­let Baş­ka­nı oldu. 

solomon solomonAna­ya­sal monar­şi ile yöne­ti­len ülke­nin nüfu­su 523 bin, baş­ken­ti 22 km2lik Honi­ara”, en büyük şeh­ri ise 144 bin nüfus­lu Kiakira”dır. 2 Nisan 2007’de yaşa­nan büyük bir dep­rem ve tsu­na­mi fela­ke­tin­de ülke­de, 52 kişi­nin öldü­ğü, bin­ler­ce kişi­nin evsiz kal­dı­ğı açık­lan­dı. Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma­la­rı 1.6 mil­yar USD olan ülke­de, kişi başı mil­li gelir 1.250 USD’dir. Geçim kay­na­ğı balık­çı­lık, hin­dis­tan­ce­vi­zi ve hur­ma yağı olan ülke­de, 1998’e kadar keres­te, ana ihraç ürü­nüy­dü. Kur­şun, çin­ko, nikel ve altın gibi maden kay­nak­la­rı bakı­mın­dan zen­gin oldu­ğu bilinmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment