Bilinçsiz ilaç tüketimi mi, yoksa tedavi mi olamıyoruz?

Layout 1EDİ­T­ÖR / ARA­LIK 2014

Kasım ayı içe­ri­sin­de Sağ­lık Bakanlığı’mız ilaç tüke­tim veri­le­ri­ni açıkladı.

Ürkü­tü­cü mü, ürkütücü…

76 mil­yon nüfu­su­muz (çoluk çocuk hep­si dahil), yıl­da yak­la­şık 2 mil­yar kutu, bir baş­ka deyiş­le her 15 gün­de bir kutu ilaç kullanıyor!

Bu ilaç­la­ra da yıl­da 16.3 mil­yar TL (eski paray­la 16 kat­ril­yon 300 tril­yon TL ya da 7 mil­yar 500 mil­yon US Dolar) para ödü­yo­ruz. Buna rağ­men aca­ba teda­vi olu­yor muyuz?

Ben­ce pek öyle gözük­mü­yor! Nede­ni de son 5 yıl­da­ki kutu baz­lı ilaç tüke­ti­mi­mi­zin yüz­de 21.8 artması…

Yoğun bir şekil­de anti­bi­yo­tik kul­la­nı­yo­ruz. Tüke­ti­len ilaç­la­rın yüz­de 14.1’i antibiyotik…

Neden bün­ye­miz kolay mik­rop kapı­yor? Bu irde­len­me­li… Her hal­de sağ­lık­lı bes­le­ne­mi­yo­ruz ve sağ­lık­lı ortam­lar­da yaşa­mı­yo­ruz… Bunun baş­lı­ca nede­ni de gelir dağı­lı­mın­da­ki adaletsizlik…

Bol mik­tar­da ilaç kul­la­na­rak ayak­ta dur­ma­ya çalı­şı­yo­ruz ama bu da fay­da sağlamıyor.

Yine bu köşe­de yaz­mış­tım. Yeni ilaç­lar ülke­mi­ze gel­mi­yor fiyat poli­ti­ka­mız nedeniyle…

Her has­ta­ya 45 kutu ilaç veri­li­yor, olmaz­sa bir 45 kutu daha… Tabii bun­la­rın büyük bölü­mü de eski preperatlar…

Bakan­lı­ğı­mız iyi düşün­me­li, bu kadar ilaç tüke­ti­mi­ni­nin önü­ne reel ted­bir­ler­le geçilmeli.

Bu kadar kim­ya­sal­la teda­vi ola­ca­ğız” der­ken bün­ye­miz­de mey­da­na gelen diğer tah­ri­bat­lar dik­ka­te alın­ma­lı… Düzel­te­lim der­ken vücu­du­mu­zu da tah­rip etmeyelim!

Metin Erdoğan
Metin Erdo­ğan

YENİ YILA KAN DEĞİ­Ş­İMİ İLE GİRİYORUZ…

Uzun yıl­lar kar­deş şir­ke­ti­mi­ze bağ­lı www.sikayetim.com”un edi­tör­lü­ğü­nü ve tepe yöne­ti­ci­ği­ni yapan arka­da­şı­mız Metin Erdo­ğan, kısa bir süre önce eli­niz­de tut­tu­ğu­nuz der­gi ile diğer tıp der­gi­le­ri­ni yayım­la­yan YÜCE reklam/yayım/ dağı­tım a.ş.”nin Genel Koor­di­na­tör­lü­ğü”ne atan­dı…

Arka­da­şı­mız Erdoğan’ın yeni göre­vin­de de başa­rı­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yor, ken­di­si­ni kutluyorum.

Bu kan deği­şi­mi, ayrı­ca yazı işle­ri ve halk­la iliş­ki­ler kad­ro­sun­da yapı­lan deği­şik­lik­ler­le desteklendi. 

2015’in tüm okur­la­rı­mı­za, ülke­mi­ze sağ­lık­lı başa­rı­lar” ve huzur” getir­me­si­ni diliyorum…

Bir­lik­te nice yeni yıllara…

İlgili Haberler

Leave a Comment