Bilinçsiz ilaç kullanımı beyni yaşlandırıyor


Yaş­lan­ma süre­ci­ne bil­gi­siz­ce ilaç kul­la­nı­mı­nın olum­suz etki­le­ri oldu­ğu­na dik­kat çeken Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Hastanesi’nden Uzman Kili­nik Psi­ko­log İnci Birin­ci­oğ­lu, Psi­ki­yat­ri ve nöro­lo­ji ala­nın­da uzman kişi­le­rin ver­di­ği medi­kal teda­vi dozu ve şek­li­ne has­ta ya da has­ta yakın­la­rı­nın kesin­lik­le müda­hil olma­ma­sı gere­ki­yor. Mese­la gerek­li olan bir ila­cı iyi’ oldu­ğu gerek­çe­siy­le bıra­kan kişi, semp­tom­lar tek­rar­la­dı­ğın­da ben­zer hiç­bir ila­cın hiç­bir dozun­dan aynı iyi­leş­ti­ri­ci etki­yi ala­ma­ya­bi­li­yor. İşin kötü­sü kişi­nin şika­yet­le­ri çok daha faz­la­sıy­la ve bey­nin yaş­lan­ma­sıy­la sonuç­la­na­bi­li­yor” diye konuş­tu. Bey­nin, gen – fiz­yo­lo­ji – kim­ya – biyo­lo­ji – psi­ko­lo­ji ve sos­yo­lo­ji gibi bir­çok alan tara­fın­dan araş­tı­rı­lan üst düzey meka­niz­ma­la­ra sahip bir organ oldu­ğu­nu hatır­la­tan Birin­ci­oğ­lui Bil­gi­siz­ce yapı­lan ilaç kul­la­nı­mı ve doz deği­şi­mi de aynı mad­de ve alkol kul­la­nı­mı gibi bey­ni yaş­lan­dı­ra­bi­lir” uya­rı­sın­da bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment